MBAM010D Банково дело

Анотация:

Курсът “Банково дело” има за цел да разкрие пред студентите голямото разнообразие на банковата дейност. Ударението е поставено върху обслужването на банковите клиенти в процеса на извършваните банкови операции.

Отделя се внимание на ролята на търговските банки, като финансови посредници и продавачи на услуги, регулирането на банковата система, установяването и практиката на вътрешните баланси и пропорции, разпределението на финансовите ресурси и други специални въпроси.

Програмата е подготвена за курс с продължителност от един семестър.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1.Ще знаят:

-За функциите, същността, целите и функционирането на банковата система и нейното регулиране. Ролята на търговските банки като финансови посредници, както и за пътищата осигуряващи оптимизиране на тяхната дейност.

2.Ще могат:

-Да добият общи познания за цялостната дейност на отделна търговска банка.


Предварителни изисквания:
Основни знания по финанси

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Банките – произход и същност. Възникване на банките. Дефиниране на понятието “банка”. Видове банки. Банкова система. Същност и структура на банковите системи. Банкови системи в страните с развито пазарно стопанство. Исторически преглед на развитието на българската банкова система.
  2. Централни банки. Възникване на централните банки. Място на БНБ в съвременната ни икономика. Функции на БНБ. Зависимост и независимост на централните банки. Инструменти на парично-кредитната политика на централните банки.
  3. Търговски банки. Видове. Банкови операции - активни, пасивни и посреднически.
  4. Пасивни операции на търговските банки. Мобилизиране на временно свободните парични средства. Гарантиране сигурността на депозитите. Формиране на собствения капитал.
  5. Активни операции на търговските банки. Кредитиране на нефинансови институции и други клиенти. Място и роля на инвестиционната дейност на търговските банки. Други активни банкови операции.
  6. Посреднически банкови операции. Операции по безкасови плащания. Касови операции. Даване сна референции. Обществен трезор. Картови операции. Електронно банкиране. Други посреднически банкови операции.
  7. Анализ на рентабилността на търговската банка.

Литература по темите:

Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

• Вътев, Ж., Банки и банково обслужване на икономическите агенти, В.Търново, Абагард, 2003

• Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2011

• Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

• Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

• Закон за кредитните институции

• Закон за гарантиране на влоговете

• Закон за потребителския кредит