MBAM008D Маркетинг

Анотация:

Целта на курса “Маркетинг” е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на маркетинга.

В логическа последователност и обвързаност се изясняват следните основни въпроси: (1)разкриват се съвременните виждания за същността на маркетинга и се представя неговият категориен апарат; (2) изясняват се елементите на маркетинговата обкръжаваща среда и (3) начините на изграждане на маркетингова информационна система; (4) фокусира се потребителското поведение и факторите, които го обуславят; (5) представят се процесите на разработване на целевия пазар на фирмата; (6) задълбочено се изясняват особеностите на елементите на маркетинг микса.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

Познават съвременните виждания за същността на маркетинга и осъзнават неговата ключова роля в дейността на организациите;

Получават знания за процеса на анализ на обкръжаващата среда, провеждането на маркетингови проучвания и изграждането на маркетингова информационна система, проучване на потребителското поведение и факторите, които го обуславят;

Разбират процеса на разработване на целевия пазар на организацията;

Получават знания за значението и основните характеристики на елементите на маркетинг микса на организацията.

2) могат:

Да използват маркетинговия категориен апарат;

Да прилагат основните маркетингови принципи при решаване на конкретни практически казуси.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Основни познания по икономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1.СЪЩНОСТ, НЕОБХОДИМОСТ, КАТЕГОРИЕН АПАРАТ НА МАРКЕТИНГА. 2.МАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА 3.МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И 4.МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ 5.ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ 6.ПАЗАРНО СЕГМЕНТИРАНЕ 7.ИЗБОР НА ЦЕЛЕВИ ПАЗАР 8.ПРОДУКТЪТ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС 9.ЦЕНАТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС 10.ДИСТРИБУЦИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС 11.МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ 12.ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ

Литература по темите:

1. Младенова,Г., Н.Димова, Основи на маркетинга, НБУ, 2009

2. Балева, В., колектив, Стокова политика. С., УИ “Стопанство”, 2000.

3. Дибб, С. Практическое руководство по сегментирования рынка. “Питер”, 2001.

4. Диксон, П., Управление маркетингом, М., 1997.

5. Доганов, Д., Дуранкев, Б. Реклама и насърчаване на продажбите, УИ “Стопанство”, 1998.

6. Желев С. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ”Стопанство”, 1995

7. Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. С., “Информа”, 1993, 1-7.

8. Класова Св., колектив, Маркетинг. УИ”Стопанство”, 2002.

9. Котлър Ф., колектив, Еволюция на маркетинга, “Класика и стил”, 2003.

10. Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

11. Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

12. Котлър Ф. Управление на маркетинга, “Графема”, 1996

13. Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

14. Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”, 1998.

15. Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. “Форком”, 1994.

16. Рийс, Ал. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. “Класика и стил”, 2002.

17. Рийс, Ал., Траут, Дж. Неизменните 22 закона на маркетинга, “Класика и стил”, 2000.

18. Траут, Джак, С. Ривкин. Бъди различен или умри. Кръгозор.2000.

19. Ambler T. The Financial Times Guide to Marketing: From Advertising to Zen. Pitman Publishing. 2000.

20. Boyd H., O. Walker. :Marketing Management: a Strategic Approach. 1992.

21. David, W Cravens. Strategic Marketing.IRWIN,1994.

22. Dickson, P. R. Marketing Management. The Druden Press. 1998.

23. Hamel G. Leading the Revolution. HBSP, Boston (Mass.), 2000.

24. Lynch R. European Marketing: A Strategic Guide to the New Opportunities. IRWIN, 1994.

25. McDonald Malcolm. Marketing Plans. How to Prepare Them, How to Use Them. Oxford (UK): Butterworth- Heineman Ltd. 1995.

26. Mercer, D. Marketing Strategy – the Challenges of the External Environment. Penguin Books. 1998.

27. Messinger P.R. The Marketing Paradigm. South-West College Publishing. 1995.

28. Peter J. Paul, James H. Donnelly. . Marketing Management: Knowledge and Skills. BPI IRWIN ,1993.

29. Peter J. P. Consumer Behaviour and Marketing Strategy. McGraw- Hill. 1998.

30. Webster F.E., Jr. Market-Driven Management. John Wiley & Sons. 1994.

31. Wilson, R. M. S., C. Gilligan, D. J. Pearson. Strategic Marketing Management: Planning, Implementation and Control. Butterworth Heineman.

Периодични издания: сп. Мениджър, сп. Алтернативи, сп. Икономика, в-к Капитал, в-к Пари, European Journal of Marketing; International Marketing Review; Journal of Marketing ( American Marketing Association); Journal of Strategic Marketing; Marketing Intelligence and Planning; International Journal of Research in Marketing; Journal of Euromarketing; Journal of Marketing Management (Charterd Institute of Marketing); Journal of Marketing Management (Marketing Management Association), електронни списания и др.

Средства за оценяване: