MBAM005D Корпоративно управление

Анотация:

Предлаганият курс има за цел да представи и запознае студентите с управлението и развитието на големите стопански организации - корпорациите, но също така и да формира първоначални умения по корпоративно управление както в неговите стратегически и тактически измерения, така и по основни оперативно-функционални параметри.

Предвид тази цел курсът е структуриран в три основни блока:

Блок I. Организация и управление - общ преглед: В рамките на този блок се утвърждават базови знания предвид организация и управление;

Блок II. Корпорацията - произход, правен статут, основни модели на корпоративна динамика: Чрез този блок се дават задълбочни знания относно корпоративните организации в глобален план;

Блок III.Функциониране на корпоративната организация: Формират се първоначални умения по управление в стртегически, тактически и оперативно функционални аспекти.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Базови параметри на корпорациите като ключови стопански субекти в национален, регионален и глобален план;

Основни подходи, механизми и техники предвид управление на корпорациите;

Функционални характеристики и модели на функционално управление както в план основни функции - маркетинг, НИРД, производство и продажби, така и в план поддържащи функции - финанси, качество, себестойност, поддръжка на оборудването и човешки фактор.

2) могат:

Да анализират външна и вътрешна среда на функциониране на корпоративните организации;

Да подготвят стратегии за корпоративно управление и осъществят стратегически контрол;

Да изградят базови тактически планове по основни насоки и функции;

Да формират функционални програми и планове по основни и поддържащи функции, както и да управляват оперативно-функционални дейности.

Да осъществят оперативно-линеен контрол на сътрудници, задачи и средства в рамките на корпоративното функциониране.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите да имат завършен бакалавърски курс.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч. 1. Мениджмънт - история и принципи Управленски функции Управленско решение 2. Организационни структури на управление Комуникации в организациите 3. Организационна среда Управленска стратегия Мотивацията в управлението
  2. Втора консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч. 1. Управленски контрол 2. Управление на конфликтите 3. Екипите в управлението Теми на семинарните занятия (провеждат се по време на втората консултация) и тяхното съдържание: 1.Семинар №1 Мотивацията в управлението.Същност и значение на мотивацията през призмата на социалната практика. Съдържателни и процесуални мотивационни теории. Мотивация и парично възнаграждение. Мотивация и поведение. Закон за ефекта на Торндайк. 2.Семинар №2 Ръководство и лидерство. Управление и власт - детерминанти на властта. Същност и разграничения. Концепции и теории за ръководство и лидерство - ситуационни и функционални модели за лидерство. Заместители на лидерството. Свръхлидерство, управленски тренинг. Лидерство от пето ниво. Нова парадигма за лидерството, нови лидерски роли. Ситуационен лидерски модел на Хърси-Бланчард през призмата на изграждането (фазите) на екипа. Характеристика на властта - необходимост, същност и източници. Видове власт. Стратегическата роля на властта за оцеляване при неуспех (криза). 3.Семинар №3 Екипите в управлението. Философия на екипа - същност и съдържание. Разлика между екип и работна група. Нива на екипа. Етапи на изграждане на екипа. Критерии за оценка ефективността на екипа. Специфика на лидерството и мотивацията в екипна среда.

Литература по темите:

Стефанов Н. Корпоративно управление и организационно развитие. С., ИСУ, 2012;

Мениджмънт и лидерство. Колектив, под редакцията на Д.Панайотов, Изд. Нов Български университет, София, 2008;

Стефанов Н., Й.Йокояма. Японският модел за фирмено управление. С., ИСУ, 2001;

Владимирова К., К. Габровски, Н. Стефанов. Стратегическо управление и стратегическо планиране. София, Изд. "Стопанство", 2005;

Стефанов Н., Е.Кандиларов. Япония-икономика, технологии, иновации и управление", С., "Изток-Запад", 2012.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%