MBAM001D Теория на пазарната икономика

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в магистърската програма и обхваща основните принципи, концепции и терминология в областта на макроикономическата теория. Изучават се: основните измерители на макроикономическата активност; елементите и факторите на съвкупното търсене и съвкупното предлагане, тяхното взаимодействие и условията за постигане на равновесие между тях; цикличните колебания на икономическата активност и проблемите на заетостта и безработицата; колебанията на цените и тяхното въздействие върху икономическата активност; парите и паричния пазар; проблемите на паричната и фискалната политика.

Целта е:

Да бъдат представени и обяснени основните концепции в съвременната макроикономическа теория и тяхната роля за разкриване същността на явленията в реалната икономика с акцент върху еволюцията на икономическите процеси и икономическата политика в Р. България.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знания за:

Основните принципи, концепции и терминология в областта на пазарната икономика;

източниците на информация за макроикономическите процеси и явления;

2) могат:

да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в реалната икономика;

критично да оценяват икономическата политика на правителството и да формират собствено мнение по насоките на нейното подобряване;

бързо да се ориентират в противоборството на съвременните макроикономически парадигми и да отстояват принципите на устойчивото икономическо развитие в национален и глобален мащаб.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

- МикроикономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

I. Основна

Ракарова, С. и Ст. Стефанов. Принципи на макроикономиката. София, издателство на НБУ, 2012 г.

ІI. Допълнителна

Йотова, Л. и Валентина Алякова. Основи на макроикономиката. София, Университетско издателство Стопанство, 2006 г.

Спасов, Трайчо и Пламен Пашов. Обща теория на пазарното стопанство: Макроикономика с тестове и задачи. София, "Нова звезда", 2002 г.

Стефанов, Ст. "Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика - особености и последствия". Списание "Икономическа мисъл", 2003, № 4.

Савов, Стоядин. Икономикс на прехода. София "Сиела", 1999 г.

ІІІ. Допълнителна литература за курсовия проект

Джоузеф Стиглиц. Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея. София, издателска къща "ИнфоДар", 2010 г.

Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство "Изток - Запад", 2009 г.

Нуриел Рубини и Стивън Мим. Кризисна икономика: основен курс за бъдещето на финансите. София, Сиела Норма АД, 2011 г.

Джордж Сорос. Новата парадигма на финансовите пазари: кредитната криза на 2008 г. и какво означава тя. София, Сиела 2008 г.

Алън Грийнспан. Епоха на турбулентност. София, Обсидиан, 2008 г.

Уилям Фликенщайн и Фредерик Шийхън. Балоните на Грийнспан: епохата на невежество във Федералния резерв. София, Сиела, 2008 г.

Йохан Норберг. Финансовият крах. (Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическа криза). София, изд. Къща "МаК", 2010 г.

Жак Атали. Кризата, а след това? София, издателство "Рива", 2009 г.

Кой е виновен за кризата? Отговорът на австрийската школа. Сборник статии - съставители Георги Ангелов и Валери Димитров. София, издателство "Сиела", 2010 г.

Иван Ангелов. Световната икономическа криза и България. София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2010 г.

Макс Оте. Кризата идва: новата световна икономическа криза и как да се подготвите за нея. София, Издателство "Еастра холдинг груп" АД, 2009 г.

ІV. Адреси в интернет

Национален статистически институт: www.nsi.bg

Статистическа служба на европейския съюз (ЕВРОСТАТ): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Българска народна банка: www.bnb.bg

Министерство на икономиката и енергетиката: www.mi.government.bg

Официална страница на Европейския съюз: http://europa.eu/index.bg.htm

Европейска централна банка: http://www.ecb.int/ecb/html/index.bg.html

Европейска банка за възстановяване и развитие: www.ebrd.org

Информация и анализи за Европейския съюз: http://www.euractive.com/

Международен валутен фонд: www.imf.org

Световна банка - www.worldbank.org

Организация за икономическо сътрудничество и развитие: www.oecd.org

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%