ENGB609 Проект: Екипна работа при превод

Анотация:

Курсът има за цел:

• да доразвие практическите умения на студентите за писмен превод от английски на български език и/или от български на английски език;

• да доразвие нагласите на студентите за “четене” и адекватно интерпретиране на различни видове оригинален текст откъм съдържание и стилистични особености;

• да усъвършенства уменията им за ситуиране на конкретен текст както в културния контекст, така и в езиковия и стиловия регистър;

• да ги запознае със спецификата и предимствата и недостатъците на извършването на преводаческа дейност в екип;

• да формира и развие у студентите умение за разпределение на дейностите при екипна преводаческа работа, за ефективна организация и синхронизация на преводаческия процес и на резултатите от екипната дейност.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  
гл. ас. Амелия Марева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще могат да:

• разграничават, анализират и интерпретират адекватно различни по жанр и стил

художествени текстове;

• идентифицират специфичните за даден текст преводни проблеми и да съгласуват общи стратегии за разрешаването им в процеса на превода;

• намират и използват уместно различна справочна литература и нелитературни справочни източници;

• прилагат общи умения за работа в екип и за организиране и разпределяне на преводните задачи в процеса на екипната дейност;

• да обединят ефективно резултатите от конкретната дейност на всеки член на преводния екип в общ, унифициран преводен продукт.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат достатъчно познания по английски език (равнище С1 по

общоевропейската езикова рамка) и по български език; да имат навици за четене и анализ на различни видове текстове на двата езика, да познават културния контекст на англоезичната литература и да имат разнообразни интереси и богата обща култура; да са минимум трима студенти, записали курса, за да могат да сформират екип.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на преводна задача, организиране на преводаческия процес и разпределение на дейностите сред членовете на екипа.
  2. Обединяване и унифициране на резултатите от индивидуалните дейности и обсъждане на проблемите, възникнали в процеса на екипната преводна работа.
  3. Представяне на крайния преводен продукт, плод на съвместната дейност на членовете на преводния екип.

Литература по темите:

1. Adams N., Team Work in the Translation Process, Routledge 2007.

2. Bell R., Translation and Translating: Theory and Practice. Longman 1991.

3. Hatim B., Discourse and the Translators. Longman 1989.

4. Myers B.D., Cooperation and Collaboration in Translation, Pittman 2011.

5. Wolfram W., Knowledge and Skills in Translator Behaviour. John Benjamins Publ. 1996.