ENGB691 Семинар: "Превод на юридически текст"

Анотация:

Целта на курса е да доразвие уменията на студентите, придобити в аудиторния курс ENGB 653, който запознава студентите със сложната структура и стил на различни видове текст от англо-езичното законодателство и развива умения за правилно тълкуване на юридическата норма.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите следва да могат да разбират, превеждат и предават съдържанието на законодателни текстове.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят английски език минимум на ниво B2.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Превод на текстове от фирмено право.
  2. Превод на наказателноправни текстове.
  3. Превод на гражданскоправни документи.
  4. Превод на документи от международното право.
  5. Превод на документи на европейската общност (напр. дружествен договор, конституция, Закон за приватизационните фондове, Рамкова конвенция за защита на националните малцинства).

Литература по темите:

Хатим и Мейсън 1997: B. Hatim, I. Mason. The Translator as Communicator. London:Routledge, 1997.

Кусмаул 1995: P. Kussmaul. Training the Translator. Amsterdam: John Benjamins, 1995.

Ларуз 1989: R. Larouse. Theories contemporaines de la traduction. Montreal: Presses de l’Universite de Quebec, 1989.

Мелис и Албил 2001: N. Melis, A. Albir. Assessment in Translation Studies: Research Needs. Meta, XLVI, 2: 272-287, 2001.

Нюмарк 1991: P. Newmark. About Translation. Clevedon: Multilingual Matters, 1991.

Найда 2002: E Nida. Contexts in Translating. John Benjamins, 2002.

Норд 1996: С. Nord. El error en la traduccion: categorias y evaluacion, La ensenanza de la traducion. In A. Hurtado Albir (ed.), Estudias sobre la traduccion, vol. 3: 91-103, 1996.

Стайнър 1992: G. Steiner. After Babel; Aspects of Language and Translation. Oxford: OUP, 1992

Уодингтън 2001: C. Waddington. Meta, XLVI, 2: 311- 325, 1992.

Средства за оценяване:

Студентите трябва да направят две курсови работи, които представляват превод на зададен текст и се предават на определени дати през семестъра. Представянето само на едно задание не носи кредити.