ENGB680 Проект: Превод на икономически текст

Анотация:

Цели на курса:

- да представи икономически понятия и термини на български и английски;

- да доразвие в студентите умения за критичен анализ на текст;

- да усъвършенства комуникативната чуждоезикова компетенция, която включва не само лингвистична компетенция, но и отчитане на културните особености, които са залегнали във всеки един дискурс.

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

 Ирина Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

знаят:

* основните характерни особености на различни типове икономически текстове, както и основните им разлики със съответните български текстове;

могат:

* да разбират, превеждат и предават съдържанието на текстове с разработваната в курса тематика;

* да тълкуват правилно прагматиката на текстовете


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения на английски език, съответстващи на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Практически упражнения за превод на текстове от областта на икономиката.

Литература по темите:

1. Bell R., Translation and Translating: Theory and Practice. Longman 1991.

2. Wolfram W., Knowledge and Skills in Translator Behaviour. John Benjamins Publ., 1996.

3. Hatim B.,Discourse and the Translators. Longman 1989.

4. Лилова А., Увод в общата теория на превода, Народна култура, 1981 г.

5. Данчев A., An English Dictionary of Bulgarian Names, Наука и изкуство, София, 1989

6. Данчев А., Българска транскрипция на английски имена, Народна просвета , София 1982