ENGB653 Превод на юридически текст

Анотация:

- да представи езика на различните правни документи в българската и англоезичната култура;

- да развие в студентите умения за правилно тълкуване на юридическата норма;

- да развие комуникативната чуждоезикова компетенция, която включва не само лингвистична компетенция, но и отчитане на културните особености, които са залегнали във всеки един дискурс.

- да запознае студентите със сложната структура и стил на различни видове текст от англо-езичното законодателство;

- да способства за придобиване на умения при превод на текст с правно съдържание

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  
проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще

- могат да разбират, превеждат и предават съдържанието на текстове с разработваната в курса тематика;

- са запознати със сложната структура и стил на различни видове текст от англо-езичното законодателство;

- са развили умения за правилно тълкуване на юридическата норма;

- имат правилен подход към особения превод на законодателни текстове.
Предварителни изисквания:
Да владеят езика най-малко на ниво B2

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Увод в правната терминология и лексика. Различни видове правни жанрове.
  2. Превод на гражданскоправни текстове. Характеристики. Видове.
  3. Особености при превод на накзателноправни текстове.
  4. Законодателство на ЕС.
  5. Преводи от областта на еждународното право.

Литература по темите:

de Groot, G-R. (2000). “Translating Legal Information”. In Zaccaria, G.. Journal of Legal Hermeneutics. Translation in Law, 5. Lit Verlag Munster-Hamburg-London. 131-149.

Sarcevic, S. (1997). New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.

Yankova, D., Vassileva, I. (2002). “Supranational Legislative Texts: a New Challenge for Translators in Europe”. In: Kelz, Heinrich P.: Die sprachliche Zukunft Europas. Mehrsprachigkeit und Sprachenpolitik. Nomos-Verlag, Baden-Baden. 145-158.

Yankova, D. (2003). “Towards Achieving Equivalence in Bulgarian-English Translation of Statutory Writing”. Чуждоезиково обучение [Foreign Language Teaching] 3:52-63.