ENGB610 Практически английски език

Анотация:

Студентите участват в дейности, които развиват уменията им до ниво С2 (Proficiency)

Това предполага:

Баланс между уменията за граматикализиране и лексикализиране

Широк обхват на речника, включващ специализирана лексика

Използване на амбициозен арсенал от граматични форми за прецизно предаване на мисълта

Умения за конструиране на кратки обобщения с максимална прецизност на съдържанието и граматичната форма

Презентация на свободно избрана тема с отлични умения за използване в устната реч на дискурсни маркери, подходящи интонационни контури и специализирана лексика

прочети още
Англицистика

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  
преп. Галина Величкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Нивото C2 (Proficiency) предполага висока езикова компетентност, която позволява ефективно

функциониране в разнообразни ситуации. Компетенциите наподобяват тези на добре образован носител на езика,

с тази особеност, че тъй като английският не е роден език, правилното говорене зависи от широк обхват познания

за граматиката на езика.

Типични особености са:

широкообхватен речник с необходимата степен на специализация,

граматика, която позволява нюансирано изразяване на сложни пропозиции

добра ориентация в социолингвистичните особености на езика

автентични произношение и прозодия

слушане с разбиране на сложни, специализирани текстове, прецизно водене на бележки

композиционни умения за научни и описателни цели
Предварителни изисквания:
Успешно преминати предходни езикови нива

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Necessities Grammar: The Perfect Aspect Vocabulary: The Prefixes over- and under-
 2. Necessities Speaking: Hedging Writing: A statement of opinion; Hedging expressions
 3. Image and identity Grammar: Amounts and comparisons Vocabulary: Describing appearances
 4. Image and identity Speaking: Evaluating data; Making Suggestions Writing: Giving Feedback; Being diplomatic
 5. Harmony Grammar: Cleft sentences Vocabulary: Conformity and non-conformity
 6. Harmony Speaking: Dealing with disagreement and reaching consensus; Writing: Encouraging cooperation
 7. Challenges Grammar: Approximation Vocabulary: Obstacles and opportunities
 8. Challenges Speaking: Asking for clarification and repetition (Giving and receiving instructions) Writing: Instructions
 9. Inspiration Grammar: Unreal past; Inversion in conditionals Vocabulary: Having ideas
 10. Inspiration Speaking: Brainstorming and choosing the best ideas Writing: Abbreviation
 11. Solutions Grammar: Purpose Vocabulary: Solution collocations
 12. Solutions Speaking: Finding Solutions Writing: Softening advice or recommendations
 13. Imagination Grammar: The continuous aspect Vocabulary: Expressions with mind
 14. Imagination Speaking: Talking about visualization; Speculating Writing: Neutral reporting
 15. Working together Grammar: Cause and result Vocabulary: Teams and teamwork
 16. Working together Speaking: Taking part in a meeting Writing: Linking devices
 17. Stress and relaxation Grammar: Intensifying adverbs Vocabulary: Idioms related to parts of the body
 18. Stress and relaxation Speaking: Having difficult conversations Writing: Reporting verbs
 19. Risk Grammar: Passive reporting verbs 1; Passive reporting verbs 2; Qualifiers Vocabulary: Risk and probability
 20. Risk Speaking: Discussing alternatives (Health and safety issues) Writing: Using qualifiers
 21. Vision Grammar: Subordinate clauses Vocabulary: Expressions with look and see
 22. Vision Speaking: Talking about a vision of the future Writing: Persuasive language
 23. The Future Grammar: Future in the past Vocabulary: Optimism and pessimism
 24. The Future Speaking: Making arrangements Writing: Impersonal language
 25. Revision 1 (week 5)
 26. Revision 2 (week 10)
 27. Revision 3 (week 15)

Литература по темите:

Keynote BrE Advanced Student's Book, Paul Dummett; Helen Stephenson; Lewis Lansford, 1st Edition, ©2016, Cengage Publishing;

New Headway Advanced Student's Book, John Soars, Liz Soars, Oxford University Press, 2019

The Internet Grammar of English at: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm

Quirk, R., S.Greenbaum & J. Svartvik A COMPREHENSIVE GRAMMAR OF THE ENGLISH

LANGUAGE Halow: Longman 1985