BCLB603 Проект „Образователни системи – национални традиции и съвременни тенденции“

Анотация:

Студентите разработват под ръководството на преподавателя проект, представящ образователната система в страната, чийто език се изучава за целите на постигане на преподавателска правоспособност. Целите на курса студентите да се запознаят с образователните системи, тъй като те отразяват историческите традиции и културните достижения на всеки отделен народ. В съпоставителен план следва да се очертае в каква степен се прилагат възприетите основни принципи в образованието в ЕС:

• качество на обучението;

• достъп до образование за всички;

• обучение през целия живот.

.Ръководството на проекта се осъществява с помощта на консултации (6 контактни часа), задания, изпълнени през електронната учебна платформа (24 часа) и самостоятелна работа, която завършва с продукт – презентация на образователната система на дадена страна.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  д-р
гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Елена Савова  д-р
гл. ас. Магдалена Караджункова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните черти на образователните системи в страните, където изучаваният от тях език се явява официален;

• - традициите и съвременните тенденции в образованието в страните, където изучаваният от тях език се явява официален;

2) могат:

да правят анализ и съпоставка на образователните системи, като очертават приликите и разликите, положителните и отрицателните страни на различните образователни системи, включително с оглед на чуждоезиковото обучение.


Предварителни изисквания:
Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните черти на образователните системи в страните, където изучаваният от тях език се явява официален;

• - традициите и съвременните тенденции в образованието в страните, където изучаваният от тях език се явява официален;

2) могат:

да правят анализ и съпоставка на образователните системи, като очертават приликите и разликите, положителните и отрицателните страни на различните образователни системи, включително с оглед на чуждоезиковото обучение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Николай Попов, Марина Пиронкова. „Образователната система в България. История, съвременно състояние, сравнение с други страни”. Бюро за педагогически услуги, София, 2007 г.

Николай Попов, Георги Бижков. Образователни системи в Европа. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1997

(http://bces.home.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/educationsysteminbulgariatitlepages.pdf)

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdf

http://hrdc.bg/fce/001/0199/files/Key%20Data%20on%20Education%202012%20-%20Highlights_BG.pdf

http://www.dynot.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

http://ec.europa.eu/ploteus/searchcustom.jsp?language=bg&type=ES

http://eueducation.paideiafoundation.org/?A=2&B=-1&C=-1

http://www.integraledu.com/index.html

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11049_bg.htm