GERB908 Проект "Хоспитиране"

Анотация:

Хоспитирането трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация на студентите по избраната от тях тясна специалност – педагогика на обучението по чужд език и да ги подготви за текущата педагогическа и стажантската практика по специалността.

Курсът цели:

• да даде възможност на студентите да се запознаят на практика с особеностите на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

• да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и постепенен;

• да развие у студентите умения и навици за работа в класната стая;

• да развие умения за критически анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на аудиторна, извънаудиторна и самостоятелна учебна работа:

- 24 ч. аудиторна работа – в това число 10 учебни часа наблюдение на уроци* в базовото училище;

- 96 ч. извънаудиторна работа – подготовка на наблюденията, обсъждане и анализ на наблюдаваните уроци с преподавател специалист по методика на ЧЕО от НБУ и с учител наставник от базовото училище; запознаване с условията на работа в училището, обсъждане на учебната програма по немски език за съответния клас; обсъждане на годишното тематично разпределение;

- 240 ч. - самостоятелна работа на студента, включително работа по документацията във връзка с наблюдението (изготвяне на план-графици, теоретична и практическа подготовка за структурирано наблюдение, попълване на формуляри за наблюдение, оформяне на документация и др.).

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р
преп. Камелия Джурелова  
преп. Анжела Ангелова  

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът цели:

• да даде възможност на студентите да се запознаят на практика с особеностите на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

• да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и постепенен;

• да развие у студентите умения и навици за работа в класната стая;

• да развие умения за критически анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в началната, основната и средната степени на българското общообразователно училище.

2) могат:

• да подлагат на конструктивен анализ и изследват конкретни методически проблеми на работното място;

• да вземат бързи и добре обосновани решения в процеса на интензивно обучение по чужд език.


Предварителни изисквания:
Предварителни изисквания:

• добри познания по немски език;

• записан/завършен курс Методика на ЧЕО - I част.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

3. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

4. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

5. Стефанова П. (1999), По въпроса за планирането на учебния процес по чужд език", сп. ЧЕО, кн. 5

6. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

7. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

8. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

9. Стойчева, Д. (2000), Педагогическа практика - цели, съдържание, организационни форми, сп. ЧЕО, кн.5-6

10. Gower, R. and Waters, S. (1983). Teaching practice handbook. Heinemann

11. Harmer, J. (1998) How to Teach English. London: Longman

12. Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. London: Longman

13. Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited McDonough J. (1997) Research Methods for EL Teachers. Arnold

14. Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press

15. Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

16. Richards, J. C. and Rogers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

17. Parrott, M. (1993). Tasks for Language Teachers. CUP

18. Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. CUP

19. Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Pres

20. Ziebell Barbar, Schmiedjell Annegret (2012). Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung. Langenscheidt: Berlin, Munchen, Leipzig, Wien, Zurich, New Jork, Langenscheidt

DLL Deutsch lehren lernen

Dhoch3