BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение"

Анотация:

Да подготви курсистите за нуждите на обучението по чужд език във всички форми на ранното чуждоезиково обучение.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

ас. Сияна Харизанова  
доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса курсистите:

- имат знания в областта на методиката на ранното ЧЕО;

- да умеят самостоятелно да планират учебни занятия по чужд език и умело да прилагат устоените теоретични знания;

- да се отнасят отговорно и творчески към обучението по чужд език в началното училище.


Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат познания по дидактика и методика на ЧЕО.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Immersion. Fremdsprachenlernen. Primarbereich (1996). Herausgegeben von Angelika Kubanek-German, Goethe-Institut

Maier W. (1991), Fremdsprachen in der Grundschule. Eine Einfuhrung in ihre Didaktik und Methodik. Berlin, Munchen: Langenscheidt

Wode H. (1993), Psycholinguistik: Eine Einfuhrung in die Lehr-und Lernbarkeit von Sprachen. Ismaning

Входно-изходно равнище на учебния предмет "Чужд език" в българското училище (1995)р сп. Чуждоезиково обучение кн. 4-5

Учебни програми по немски език за ранно ЧЕО - учебен план 1994 г. (1995), С., МОН, П.Стефанова, Ел. Савова, М. Жилева

Учебни програми по руски език за началното училище. С. , МОН, 1996

Учебни програми по френски език за първи - четвърти клас. С. , МОН, 1998

Учебни програми по английски език за първи - четвърти клас. С. , МОН, 1998

Държавни образователни изисквания за учебно съдържание, сп. ЧЕО, кн.1, 2001, с.66

Янакиев М. (1997), Един език, два езика, три езика … много езици, през английски към многоезичие (мултилингвизъм)л Сп. ЧЕО, кн.3-4, 1997

Пачевска М. Упражнения за развитие на уменията за слушане в ранното ЧЕО, сп. ЧЕО, кн. 5, 2001

Стефанова П. (1998), Ранно чуждоезиково обучение - проблеми, перспективи, сп. Педагогика, кн.8-9

Стефанова П. (2001), Проверката и оценаката в ранното ЧЕО, сп. ЧЕО, кн.3-4

Стефанова П. (1999), Методика на обучението по чужд език, изд. Парадигма, С.

Шопов Т. (1998), Вторият език, С., университетско изд. Св. Кл. Охридски

Шопов Т. (2002), Чуждоезиковата методика, С., университетско изд. Св. Кл. Охридски

Симеонова Й. Преподавателят по чужд езикл С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. къща "Актив-комерс", 2000

Средства за оценяване:

Самостоятелните разпработки се представят по предварително уточнен план.