BCLB660 Методика на ЧЕО - І част

Анотация:

Да подготви студентите за бъдещи занимания със специфични проблеми на методиката на ЧЕО във всички форми на учене и преподаване на чужд език и във всички възрасти на обучаваните.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

преп. Светлана Ташевска  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• имат основни познания в областта на методиката на ЧЕО,

• познават основните компоненти на учебния процес по чужд език, нормативните документи, задачите на учителя в обучението,

• владеят научната терминология в областта на методиката

• имат познания в областта на методите на преподаване и стратегиите на учене.

Те могат:

• да анализират учебни процеси,

• да анализират чуждия преподавателски опит,

• могат да прилагат нови методи на педагогическо изследване

• да могат да планират конкретни учебни занятия по чужд език върху основата на действащи учебни системи по съответните чужди езици.


Предварителни изисквания:
Завършени курсове по Дидактика и/ или Образователни теории.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

In English / на английски език:

Brown, H. D. (1994) Teaching by Principles. (third edition) London: Prentice Hall

Cunningsworth, A. (1995) Choosing Your Coursebook. Oxford: Macmillan Heinemann

Doff, A. (1992) Teaching English. Cambridge: Cambridge University Press

Ellis, G. and Sinclair, B. (1989) Learning to Learn English: A Course in Learner Training. Cambridge: Cambridge University Press

Ellis, R. (1985) Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press

Gower, R., Phillips, D. and Waters, S. (1995). Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann

Grant, N. (1987) Making the Most of Your Textbook. Harlow: Longman

Halliwell, S. (1992) Teaching English in the primary Classroom. London: Longman

Harmer, J. (1991) The Practice of English Language Teaching. London: Longman

Harmer, J. (1998) How to Teach English. London: Longman

Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated), . London: Longman Pearson Education Limited

Hedge, T. (2000) Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press

Hughes, A. (2003) Testing for Language Teachers. (second edition) Cambridge: Cambridge University Press

McDonough, J. And Shaw, C. (2003) Materials and Methods in English Language Teaching (second edition) Oxford: Blackwell Publishing

Nunan, D. (1989). Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge University Press

Nunan, D. (1991) Language Teaching Methodology. London: Prentice Hall

Parrott, M. (1993) Tasks for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press

Philips, S. (1993) Young Learners. Oxford: Oxford University Press

Prodromou, L. (1992). Mixed Ability Classes. London: Macmillan

in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

Scrivener, J. (1994) Learning Teaching. Oxford: Heinemann

Tanner, R. and Green, C. (1998) Tasks for Teacher Education, a refelctive approach. London: Longman

Thomas, D., Dimitrova, S., Geshev, G. and Tashevska, S. (2002) A Baseline Survey of Pre-Service English Language Teacher Education In Bulgaria: 2001 - 2002. Sofia: The British Council

Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Press

Wajnryb, R. (1992) Classroom Observation Tasks. Cambridge: Cambridge University Press

Walters, S. and Gower, R. (1983) Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann

Willis, J. (1996) A Framework for Task-based Learning. London: Longman

Woodward, T. (2001) Planning Lessons and Courses. Cambridge: Cambridge University Press

In Bulgarian / на български език:

Стефанова, П. (1999) Методика на чуждоезиковото обучение. София: Парадигма

Шопов, Т. (1998) Вторият език (Аспекти на теорията и практиката на обучението по английски език). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Томас, Д., Димитрова, С., Гешев Г. и Ташевска С. (2002) Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България 2001 - 2002. София: Британски Съвет

Димитрова, С. и Ташевска С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

Средства за оценяване:

• писмена задача, свързана с целите на ЧЕО;

• курсова работа по зададена тема, която свързва разгледаните теоретични въпроси с наблюденията от хоспитиранетол

Теми за курсовата работа:

1. Използването на чуждия език като метаезик за общуване в класната стая – предимства и проблеми.

2. Дедуктивно и индуктивно преподаване на граматични единици и структури.

3. Преподаване на урочна единица, с предимно лексикални цели.

4. Интегриране на работата върху езиковите знания с работа по развиване на речевите умения – как и защо.