GERB610 Практически немски език

Анотация:

• Запознаване на студентите с граматически категории и словообразувателни модели, задълбочаване, разширяване и затвърждаване на придобитите в предходните нива знания.

• Разширяване и затвърждаване на уменията за разбиране на чут и прочетен текст.

• Упражняване на придобитите познания с цел практическото им прилагане (говорене, слушане, четене, писане) в конкретни комуникационни ситуации.

• Запознаване на студентите със странознание на немскоезичните страни.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

преп. Росица Василева-Сърчелиева  
преп. Нора Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• синтактичните, лексикални и граматични особености на езика на ниво В2.2 и имат познания по странознание на немскоезичните страни.

• познават стратегии за учене и комуникация на немски език

• познават особеностите на текстови разновидности от официалната писмена кореспонденция, от научната, художествената и научнопопулярната литература

• знаят факти за историята, културата и бита в немскоезичните страни (според учебното съдържание)

2) могат:

• да ползват езиковия материал и комуникативните стратегии, залегнали в изискванията за владеене на езика на ниво В2.1от Европейската езикова рамка.

• да pазбират и анализират информационни, публицистични, научнопопулярни и литературни текстове;

• да дават и извличат необходима информация в ежедневното и деловото общуване;

• да участват в дискусии с разширено аргументирано изказване;

• да събират, обработват и реферират информация за академични цели ;

• да съставят писмено автобиография, лично и полу-официално писмо, тезисен план на реферат, коментар.


Предварителни изисквания:
Да са усвоили знанията и уменията, изучавани в рамките на курс GERB 510Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Wiederholung
 2. Personen und Lebenslaufe; Schule und Ausbildung; zwischenmenschliche Beziehungen;Au?ergewohnliche Menschen; Modalverben; Deklination der Adjektive; Vergangenheitsformen der Verben
 3. Daheim und unterwegs; Wohnen; Stadte ind Deutschland; Reisen; Arger im Urlaub; Lokalangaben; Passiv
 4. Zwischen der Kulturen; Europa und die Deutschen; Kulturelle Unterschiede im Berufsleben, Verben mit prapositionalem Kasus
 5. Тest, Testauswertung
 6. Smaltalk; Kausal-und Konsekutivangaben; Arbeit und Studium; Termine vereinbaren; Telefonieren; der Umgang mit Kollegen;; Rektion der Verben;
 7. An der Universitat; Konjunktiv II ;Zeit und Tatigkeit; Freizeit;; Temporalangaben; Konditionalangaben;
 8. Тest, Testauswertung
 9. Zeit zum Lesen; besondere Tatigkeiten; Spannung und Entspannung; Neues aus aller Welt; Nomen-Verb-Verbindungen;
 10. Geschichte und Politik; kriminalitat; Indirekte Rede; Technik und Trends; Technikfrust Partizipien als Adjektive; Modalangaben;
 11. Am Computer; Erfindungen; Produkte; Passiversatzformen;
 12. Gesundheit und Umwelt; Gesundes Leben; gesunde Ernahrung; Konzessivangaben
 13. Essen und Umwelt; Umwelt als belastung fur den Menschen; der gesunde Schlaf; Konzessivangaben;erweiterte Partizipien;
 14. Wiederholung
 15. Vorbereitung auf die Abschlussprufung

Литература по темите:

Aspekte Mittelstufe Deutsch B1+ Lehrbuch 1 und Arbeitsbuch 1, 2007 Langenscheidt KG, Berlin und Munchen

Aspekte Mittelstufe Deutsch B2 Lehrbuch 2 und Arbeitsbuch 2, 2008 Langenscheidt KG, Berlin und Munchen

Hering, A., M. Matussek, M. Perlmann-Balme (2002): EM-Ubungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, Ismaning

Dreyer, Schmitt (2000)- Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik- Lettera

Средства за оценяване:

Тестове

Представяне на проект

Реферат. Оценяване на реферата по отношение на:

- структурата

- съдържанието

- Hand-out

- устното представяне