LOGB200 Клинична психолингвистика

Анотация:

Курсът запознава студентите с основни понятия от психолингвистиката и областите , които психолингвистичните изследвания обхващат – възприемане и продуциране на реч, изучаване на чужди езици, преводу език и образование, билингвизъм, речеви нарушения,, речеви технологии и модели на човешка комуникация, езикова култура, невербални аспекти на комуникацията.

Основно тема на курса са речевите нарушения и причините , които водят до тяхната поява.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

ас. Цвета Каменски  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните понятия свързани с овладяване на езика и речта в детска възраст както и с причините и проявите на нарушения в този процес

2) могат:

Да провеждат изследвания и прилагат методите за оценка на езиковата компетентност в детска възраст
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Увод в езиковата и речева патология, лингвистика , мозъкът на човека.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 1. Белянин, В.П. Введение в психолингвистику. Москва.1999.

2. Борг, Дж. Изкуството на убеждаването. София, 2012.

3. Виготски, Л.С. Мислене и реч. София, 1983. Гарнър, А. Езикът на тялото. (Скритият смисъл на думите).София, 2000.

4. Герганов Е. Памет и смисъл. София: Наука и изкуство.1987.

5. Герганов Е. и др. Български норми на словесни асоциации. София, Наука и изкуство.1984.

6. Даскалова, Ф. Психолингвистика. София, 2003.

7. Илиева-Балтова, П., А.Ефтимова, А. Липовска, К. Петрова.Български асоциативен речник. София, 2003.

8. Канеман, Д. Мисленето, София, 2012

9. Касирер, Е. Есе за човека.София.1996.

10. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики. Москва. 1999 4

11. Леонтьев, А.А. Прикладная психолингнистика речевого общения и массовой коммуникации. Москва, 2008.

12. Лурия, А.Р. Език и съзнание. София, 1984.

13. Райнов, В. Символното поведение на човека.София, 1993.

14. Рифкин, Дж. Епоха на достъпа.София, 2001.

15. Пинкър, Ст. Материалът на мисълта.София, 2013.

16. Пинкър, Ст. Езиковият инстинкт. Как умът създава езика., София, 2007.

17. Попова, В. Психолингвистика на развитието. София, 2000.

18. Психолингвистични изследвания. Сборник в чест на прф.д-р Татяна Слама-Казаку.София, 2007

19. Сахарный,Л.В. К тайнам мысли и слова.Москва, 1983.

20. Стърнбърг, Р. Когнитивна психология, София,2012.

21. Фрумкина, Р.М. Психолингвистика. Москва, 2001.

22. Хабермас, Ю. Философия на езика и социална теория. София, 1999.

23. Шопов, Т. И даде човекът имена. София, 2012.

24. Этнопсихолингвистика. Отв. ред.Ю.А.Сорокин.Москва, 1988.