SODB213 Психология на лица с комуникативни нарушения

Анотация:

• Курсът представя традиционните и основни методи и идеи в областта на специалната психология или психология на аномалното развитие.

• Курсът има за цел да запознае студентите с особеностите на психичното функциониране на лицата с комуникатвни нарушения – когнитивно, емоционално, поведенческо, социално.

• Да стимулира интерес към спорните въпроси относно психологическите, лингвистичните и емоционално-поведенчески процеси, свързани с овладяването на комуникативни умения. Да стимулира интерес към онтогенетични изследвания в разглежданите области.

• Да запознае студентите с основни подходи за оценка на психичното функциониране при лица с комуникативни нарушения.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Основни знания в областта на психологията на аномалното развитие.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Матанова В. (2001). Дислексия. С., СОФИ-Р.

2. Матанова В. (2003). Психология на аномалното развитие. С., СОФИ-Р.

3. Матанова В. (2008). Аутизъм. С., СОФИ-Р.

4. Пирьов, Г. (1998). Детето, София: Веда Словена-ЖГ.

5. Тодорова Е. (2005). Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част І. С., Изд. ЛЦ Ромел.

6. Тодорова Е. (2005). Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част ІІ. С., Изд. ЛЦ Ромел.

7. Тодорова Е. (2007). Дислексия. Специфични нарушения на способността за учене, С., Изд. на НБУ.

8. Тодорова Е. (2013). Специфични артикулационни нарушения през детството, С., Изд. На НБУ.

9. Barkley, R. A. (2006). "Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Nature, Course, Outcomes, and Comorbidity". Archived from the original on 8 July.

10. Baron-Cohen, S (2008). Autism and Asperger Syndrome: The Facts. OUP.

11. Bates E. (2007). Language development: The essential readings (Ed. by Michael Tomasello), Oxford Blackwell Publishing.

12. Braisby N. (2005). Cognitive psychology, Oxford: Oxford University Press.

13. Brunswick, N. (2009). Dyslexia – a beginner`s guide, Oneworld Publications.

14. Davison G., Neale J. (1996). Abnormal psychology, New York, Wiley.

15. Frith, U., Happe, F. (1999). Theory of mind and self consciousness: What is it like to be autistic? Mind and Language, 14; 1-22.

16. Goswami U. (1998). Cognition in children, Hove: Psychology Press.

17. Haynes W., B. Shulman (2001). Communication development. Williams & Wilkins

18. Kaderavek, J.N. (2011). Language Disorders in Children: Fundamental Concepts of Assessment and Intervention, Allyn & Bacon.

19. Leonard L. (2000). Children with Specific Language Impairment, MIT Press.

20. Levy Y., J. Schaffer (2002). Language Competence Across Populations: Toward a Definition of Specific Language Impairment, Psychology Press.

21. Norbury C., J. Tomblin, D. Bishop (2008). Understanding developmental language disorders: from theory to practice, Psychology Press.

22. Oltmanns T., Neale J., . Davison d. C (1995). Case studies in abnormal psychology, New York, Wiley.

23. Passer M., Smith R. (2004). Psychology: the science of mind and behavior, Boston: McGraw-Hill.

24. Rieber Robert W. (1981). Communication disorders, New York: Plenum Press.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%