LOGB505 Клинична психология и нарушения в развитието

Анотация:

Курсът представя общата рамка на психопатология на развитието. Той дава на студентите обща представа за различните нарушения и разстройства на развитието през детството и юношеството. Студентите в него усвояват основни познания за етиологията, клиничната картина, психологическа оценка и психологическа работа при отделните нарушения на развитието, както и основни умения за идентифициране на тези нарушения.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р
гл. ас. Надя Колчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Възгледите за норма и патология на психичното развитие

• Обяснителни модели за появата на проявите на психопатология в процеса на развитието

• Психологическото изследване на деца в норма и с нарушения в развитието

• Психотерапевтичните техники при деца в норма и с нарушения в развитието

• Етиологията и клиничната картина на различните психични разстройства на развитието

• Значението на ранната диагностика, интервенция и работа с родителите

2) могат:

• Да идентифицират основни нарушения в развитието


Предварителни изисквания:
Базисни познания по:

• психология на развитието,

• въведение в клиничната психология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Ачкова, М.р Психиатрия, Знание, 1996

• Ачкова, М., Детска психиатрия, В.Т., 2001

• Голдберг, Д., С. Бенджамин, Ф.Крийд, Психиатрия в медицинската практика, 1997

• Матанова, В., Психология на аномалното развитие, С., 2003

• Мэш., Э, Д.Вольф, Детская патопсихология, М., 2002

• Попзлатева, Ц., Психология на пазвитието при слухово-речева патология, С., 1999

• Темпъл, Р., Проблеми с ученето: Дислексия, 2000

• Франк, В. Психиатрия, Сф. 1995

• Abnormal psychology / Gerald C. Davison, John M. Neale

• Abnormal psychology / Walter J. Coville, Timothy W. Costello, Fabian L. Rouke

• Abnormal psychology : patterns, issues, interventions / Frank Costin, Juris G. Draguns

• Case studies in abnormal psychology / Thomas F. Oltmanns, John M. Neale, Gerald C. Davison.

• The energies of men : a study of the fundamentals of dynamic psychology / William McDougall

• Principles of abnormal psychology: the dynamics of psychic illness / Abraham Harold Maslow, Bеla Mittelmann

• Principles of dynamic psychiatry: including an integrative approach to abnormal and clinical psychology / Jules Hymen Masserman

• Child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook / Ed. by Melvin Lewis

• Kaplan, H., B. Sadock,J. Grebb, Synopsis of Psychiatry, W&W, 1994

• The Child in his family : [Vol. 1.] / Ed. E. James Anthony, Cyrille Koupernik

• Emotional problems of early childhood / Ed. by Gerald Caplan

Средства за оценяване:

Курсова работа

Практическа разработка

Тест