MUSB006С Композиция

Анотация:

Курсът MUSB006C Композиция се състои от 30 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Бакалавърска програма „Музика“ – I част. Той е II част от група от 4 аудиторни индивидуални курса разпределени в 1, 2, 3 и 4 семестри от обучението на студентите. По време на обучението в него студентите се запознават с: основни понятия, термини, реалии и факти в музиката; с етапи на развитие на творческия процес, с принципи на създаване и начини на структуриране на музикалната творба, с основни композиционни системи, проблеми на нормата, хармонията и симетрията; с класическото и модерното в музиката.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

•принципи на създаването на музикалната творба; възможни връзки с други изкуства; проблеми в музикалната интерпретация, разгледана и в обществен и културен контекст.

2) могат:

• да прилагат своите познания при анализ на музикалната форма, да разпознават различни стилове, епохи и композиционни принципи и да правят класификации.

Предварителни изисквания:

• Познания по елементарна теория, солфеж, нотна грамотност, основни познания по хармония и полифония.

• Отлично боравене с компютър и умения за нотопис на „Сибелиус“ (или „Финале“).


Предварителни изисквания:
• Да са преминали обучение в курс MUSB001C Композиция .

• Предимство е свиренето на пиано.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Мелодия в музикалното изкуство. Установяване на съотношението на мелодия и ритъм. 2 часа.
  2. Мелодичен мотив. 4 часа.
  3. Практика на изработване на мелодични мотиви. 6 часа.
  4. Мелодичвна фраза. 2 часа.
  5. Практика на изработване на мелодични фрази.4 часа.
  6. Типология на мелодичното развитие. 4 часа.
  7. Мелодични модули. Практика на изработване на мелодични периоди. 4 часа.
  8. Организация на мелодичното протичане на музикална творба. 4 часа.

Литература по темите:

• Арнаудов, Георги. Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. Българско музикознание (3-4 - 2013). сс. 182-200. ISSN 0204-823X

• Арнаудов, Георги. Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика. Българско музикознание (1 - 2012). сс. 52-70. ISSN 0204-823X

• Холопов, Ю. Н.. Гармония. теоретический курс. Санкт- Петербург Москва Краснодар 2003.

• Хофстатър, Дъглас. Гьодел, Ешер, Бах: Една гирлянда към безкрайността, С. Изток-Запад, 2011, 1104 стр.

• Aldwell, Edward, Schachter, Carl, Cadwallader, Allen. Harmony and Voice Leading. Schirmer, 2010, 736 p.

• Fux, Johann Joseph; Mann, Alfred; Edmunds, John The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s Gradus ad parnassum. New York: W.W. Norton & Co. 1965, 160 p.

• Jeppesen, Knud Counterpoint: the polyphonic vocal style of the sixteenth century. trans. by Glen Haydon, with a new foreword by Alfred Mann. New York. 1992, 320 p.

• Lang, Berel. The Concept of Style, NY, Cornell University Press; Rev Exp Su edition, 1987, 320 p.

• Vicentino, Nicola. Ancient Music Adapted to Modern Practice. Edited by Claude V. Palisca; Translated by Maria Rika Maniates. Yale University Press, Nov 27, 1996 - 560 p.

• Messiaen, Olivier „The Technique of My Musical Language”, Paris: Alphonse Leduc, 1944.

• Read, Gardner „Music Notation”, New York: Allyn and Bacon, Inc., 1979.

• Schoenberg. Arnold. Theory of Harmony. University of California Press 2010, 472 p.

• Schroeder, Carl. Harmony and Theory: A Comprehensive Source for All Musicians. Musicians Institute Press, 1998, 160 p.

• Zarlino, Gioseffo “Istituzioni armoniche”, tr. Oliver Strunk, in Source Readings in Music History. New York, W.W

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Проект - 50%

Практическа разработка - 50%

Финално оценяване:

Презентация - 50%

Събеседване - 50%