MUSB079 Сценична интерпретация - II част (работа с музикална и танцова творба)

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Бакалавърска програма „Музика“ – I част. Той е II част от група от 4 аудиторни курса разпределени в 1, 2, 3 и 4 семестри от обучението на студентите.

В тази втора част работата им е насочена към запознаване с природата на музикалната/танцовата творба, с нейните основни принципи на изграждане, с основни закони, провила и стратегии в творческото мислене.

Основните направления на курса са практически. В практическата част студентът изучава инструментално или вокално изпълнителско майсторство, както и има възможност да усъвършенства актьорските и пластическите си умения. Основната насоченост на курса е към изграждането на цялостно практическо поведение и опитност.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  
гл. ас. Ана Линчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни закони, принципи, правила и стратегии в изграждането на музикалната/танцовата творба;

• Как сами да се справят и да работят с музикална или танцова творба и заложените в текста ? композиционни и драматургични идеи.

2) могат:

• Да изпълняват вокални или инструментални произведения, съобразени с индивидуалните им възможности и желания.

• Да се включват в проекти към департамента или програмата.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.


Предварителни изисквания:
В зависимост от това дали изучават като основна специално вокална или инструменталната интерпретация – да покажат нивото на което са, за да се съобрази програмата с техните индивидуални възможности. За студентите изучаващи пеене се изисква тестване на вокалните умения – разпяване, което да определи типа глас и вида на вокалните упражнения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни принципи на работа с на изграждане на музикалния и танцовия текст.
 2. Пораждане и форма на музикалния и танцовия текст.
 3. Автор, изпълнител, диригент, постановчик - различните гледни точки към музикалния и танцовия текст.
 4. Принципи на изграждане на диалог в музикалния и танцовия текст.
 5. Принципи и модели на протичане и изграждане на диалог.
 6. Представяне на сценични реализации
 7. Принципи на импровизацията ва музиката и танца. Работата с елементи на мобилносдт и стабилност в музикалния и танцовия текст.
 8. Модели на работата с елементи на мобилност и стабилност в музикалния и танцовия текст.
 9. Модели на импровизация с музикален и танцов текст.
 10. Текущо оценяване.
 11. Солистично изпълнение – пораждане, развитие и форма.
 12. Принципи за изграждане и протичане на соло по зададена тема.
 13. Солистична импровизация.
 14. Ритъм, мелос и текст. Такт и мярка в старогръцката поетична метрика.
 15. Представяне на сценични реализации.

Литература по темите:

• Аристотел. Поетика. С: Изток Запад, 2016. 116 стр.

• Нейгауз, Генрих Густавович. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога: Уч. пособие, 5-е изд. Москва: "Планета Музыки", 2015. 255 с.

• Ебелинг, Петер. Реторика. Пътят към успеха. НБУ, София, 2002. 260 стр.

• Станиславский, Константин Сергеевич. Работата на актьора. Том 1 С: Изток Запад, 2015. 480 стр.

• Станиславский, Константин Сергеевич. Работата на актьора. Том 2 С: Изток Запад, 2016. 360 стр.

• Brendel, Alfred. Music, Sense and Nonsense: Collected Essays and Lectures. London: The Robson Press, 2016. 464 p.

• Burt, Ramsay. Ungoverning Dance: Contemporary European Theatre Dance and the Commons (Oxford Studies in Dance Theory). London: Oxford University Press, 2016. 272 p.

• Cox, Arnie. Music and Embodied Cognition: Listening, Moving, Feeling, and Thinking (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2016. 304 p.

• Dart, Thurston. The Interpretation of Music. London: Hutchinson, 1962. 192 p.

• Dolmetsch, Arnold. The Interpretation of the Music of the XVIIth and XVIIIth Centuries Revealed By Contemporary Evidence. Charleston: Forgotten Books, 2012. 504 p.

• Hatten, Robert S. Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 20104. 376 p.

• Hoffer, Charles, Bailey, Darrell. Music Listening Today. New York: Schirmer, 2015. 448 p.

• Klein, Michael L., Reyland, Nicholas. Music and Narrative since 1900 (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University, 2012. 444 p.

• Main, Lesley. Transmissions in Dance: Contemporary Staging Practices.Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2017. 231 p.

Средства за оценяване:

Тeкущо оценяване I

Текущо оценяване II

Изпит