MUSB006PI Ударни инструменти

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през всеки Пролетен семестър на академичната учебна година и е пхредназначен за студенти от ФБО които изучават ударни и духови инструменти. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като индивидуален курс и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.

Насочеността на курса е към усъвършенстването на придобитото в предишните части теоретично и практично овладяване на методическите похвати, с работата по различни модели на интерпретация в обучението по ударни и духови инструменти, както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Борислав Петров  

Описание на курса:

Компетенции:

• Да Формира и развие у студентите изпълнителски и преподавателски умения в тяхната бъдеща дейност.

• Да насочи към теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория, както и технически инструментални/вокални умения. Те следва да са преминали обучение в курсовете предхождащи настоящия курс, както и да са натрупали необходимите познания за работа по специалността.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Blades, James. Percussion Instruments and Their History (World) (Fourth Revised Edition). Bold Strummer Ltd; 4th edition, 1992, 514 p.

Bonfoey, Mark. Percussion Repair and Maintenance. Alfred Music, 1986, 100 p.

Dearling, Robert. Percussion & Electronic Instruments. Chelsea House Pub., 2000

Eyles, Randy. Mallet percussion for young beginners. Meredith music, 2000, 48 p.

Pearson, Bruce. W21PR - Standard of Excellence Book 1 Drums and Mallet Percussion - Book Only (Standard of Excellence Comprehensive Band Method), Beacon Music Company, Inc.1993, 96 p.

Whaley, Garwood. Musical Studies for the Intermediate Mallet Player, Hal Leonard, 2000

Средства за оценяване:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация I 25%

4. Презентация II 25%