MUSB006PS Поп и джаз пеене

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Есенен семестър на академичната учебна година и е предназначен за студенти от ФБО, които изучават поп и джаз пеене. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като индивидуален курс и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.

Курсът по поп и джаз пеене е насочен към индивидуалното развитие и творческо разгръщане на младите артисти. В рамките на обучението продължава усвояване на вокалната техника: певческа стойка, певческо дишане, артикулация и звукоизвличане. Вокалните упражнения стимулират разширяване на диапазона и усложняване на метроритмичния усет. Студентите интерпретират песенен материал подходящ за индивидуалното им етапно развитие.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
почетен професор Етиен Леви  
преп. Камелия Тодорова  
гл. ас. Нели Маринкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите развиват усета си към фразиране, метроритмично разнообразие, самовизиране в целостта на музикалната форма и идентифицират блендовата си специфика. Практически се запознават с използването на блус скали и пентатоника в съответните произведения.
Предварителни изисквания:
Нотна грамотност и издържан практически изпит за предходния семестър.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Нотният материал, аудио и видео носителите съответстват на заложената стилова последователност, както и на индивидуалността и нивото на студента.

Средства за оценяване:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация 50%