MUSB006P Пиано

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Пролетен семестър на академичната учебна година и е предназначен за студенти от ФБО, които изучават пиано. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като индивидуален курс и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.

Курсът по Класическо пиано към департамент “Музика” на НБУ представлява разгърната инструментална и художествено-естетическа програма, която се провежда под формата на индивидуални занимания с всеки студент в обем 30 часа лекции на семестър. Основната цел на курса е да се даде силен тласък на изпълнителските и артистичните заложби, да се разкрие и утвърди една творческа самостоятелност у учащия, която ще го стимулира в неговия по-нататъшен път на музикант. В контекста на тази задача обучението съдържа техническа и художествена работа върху клавирен репертоар от всички музикални епохи поради уникалните естетически и инструментални проблеми, заложени във всяка една от тях. Барокът на 17 и 18 век, с доминиращия полифоничен стил, осъществил своя апогей в творчеството на Бах, Хендел, Матезон, Пахелбел, Букстехуде, Фробергер; музикалният Класицизъм от 18 и началото на 19 век на Хайдн, Моцарт и Бетовен; изключително наситената на гениални индивидуалности епоха на Романтизма от 19 век с имена като Шуберт, Шуман, Лист, Шопен, Брамс, Менделсон, Чайковски, Мусоргски, Рахманинов; последвалата я естетика на френския Импресионизъм на Дебюси, Равел и целия конгломерат от стилови и инструментални открития на 20 век, начело с такива фундаментални личности като Барток, Прокофиев, Шостакович, Хиндемит, по-късно Месиан, и мн. др.

Този огромен арсенал от стилови, технически, естетически, жанрови, формообразуващи и артистични принципи се поднасят на студента във вид на детайлно разработена методология, така че той да може постепенно и трайно да усвои основни характеристики на съответния стил, на звукоизвличането; да умее да диференцира жанровите особености в творбите; да бъде обучен на техническа сръчност, съобразителност и бързи реакции, така че да може в работата си сам да избира оптимални и най-рационални решения; да му бъдат посочени начини на самостоятелна работа, на функционален анализ, на създаване на мисловни и психологически опори, които да стимулират и улесняват процеса на запаметяване на произведенията с оглед тяхното концертно изпълнение наизуст.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Като цяло Курсът по Класическо пиано е определящ и структуриращ музикалната култура, мислене и умения на студентите, защото в него са заложени основните компоненти на музикалното изкуство и изпълнителство. Едновременно с това, поради комплексния си характер и изключително разнообразие той обогатява психически и емоционално, възпитава работна дисциплина, задълбоченост и упоритост.

Курсът по Класическо пиано е съобразен с индивидуалното ниво на развитие на студента, с неговите технически умения и музикална култура. Естествени съпътстващи курса прояви са участия в продукции и концерти за създаване на сценичен опит и за възпитаване на редица специфични и необходими сценични качества.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория, както и технически инструментални умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Технически упражнения
 2. Гами
 3. Етюди
 4. Полифонични произведения
 5. Черни - етюди
 6. Бах - Прелюдии и фуги
 7. Сонати
 8. Хайдн - сонати
 9. Моцарт - сонати
 10. Бетовен - сонати
 11. Шуберт - пиеси
 12. Брамс - пиеси
 13. Шуман - пиеси
 14. Шопен - ноктюрни
 15. Рахманинов - пиеси

Литература по темите:

Литературата по курса е съобразена с нивото на компетенции на студента.

1. Технически упражнения

2. Гами

3. Етюди

- Черни

- Крамер

- Шопен

- Рахманинов

4. Полифонични произведения

- Бах – Английски сюити

- Бах – Френски сюити

- Бах – Италиански концерт

- Бах – Прелюдии и фуги

5. Сонати

- Хайдн

- Моцарт

- Бетовен /ранни опуси/

- Шуберт

6. Пиеси

- Менделсон

- Шуберт

- Лист

- Шопен

- Шуман /Новелети/

- Чайковски /от клавирните цикли/

- Брамс

-

Рахманинов

Средства за оценяване:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация 50%