EDUB209 История на педагогиката и българското образование

Анотация:

Курсът по история на педагогиката и българската образователна система за първокурсници предлага задълбочено изследване на еволюцията на образователните теории, практики и структури в България. Започва с изследване на древните образователни методи и философските основи на преподаването и ученето, подчертавайки тяхното влияние върху съвременните образователни теории.

Този курс разглежда важни етапи в развитието на глобалните образователни системи с особен акцент върху България. Включва основаването на първите училища, влиянието на епохата на Националното възраждане и трансформациите, водени от различни педагогически доктрини. Студентите изследват приноса на ключови фигури от историята на световната педагогика и българското образование.

Курсът предоставя на студентите критични умения, необходими за анализиране и ефективно участие в текущи образователни дискусии и реформи.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

гл. ас. Христо Чукурлиев  д-р
проф. Момчил Методиев  д.ф.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курс по история на педагогиката и българската образователна система студентите ще са развили няколко ключови компетентности:

1. Историческа осведоменост: Студентите ще придобият задълбочено разбиране за историческото развитие на образователните теории и практики, особено в контекста на България. Това включва признаване на влиянието на културните, социалните и политическите фактори върху образованието във времето.

2. Аналитични умения: Курсът ще подобри способността на студентите да анализират критично образователните политики и практики. Те ще се научат да оценяват ефективността на различни педагогически подходи и реформи чрез изследване на исторически данни и съвременни резултати.

3. Изследователски умения: Чрез ангажиране с различни първични и вторични източници, учениците ще развият силни изследователски умения. Те ще се научат как да събират, оценяват и синтезират информация от набор от исторически документи и научни статии.

4. Критично мислене: Курсът насърчава критично мислене за това как образованието формира и се формира от обществото. Студентите ще поставят под въпрос и критикуват образователните норми и ценности, като вземат предвид тяхната уместност и приложение в днешния образователен пейзаж.

5. Комуникационни умения: Студентите ще подобрят способността си да артикулират идеи ясно и убедително, както в писмена, така и в устна форма. Това включва разработване на аргументи и представяне на резултати от изследвания, свързани с образователната история и политика.

6. Културна компетентност: Чрез изучаване на еволюцията на образованието в България студентите ще придобият представа за българската културна идентичност и нейното влияние върху образованието. Тази компетентност е от решаващо значение за ефективна работа в различни образователни среди.

7. Решаване на проблеми: Студентите ще имат умение да се справят със съвременните предизвикателства в образованието чрез прилагане на исторически прозрения и аналитични умения, за да предложат иновативни решения.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод в историята на педагогиката и образованието. Основни понятия. За ползата от изучаване на история.
 2. Образованието през Античността. Ролята на Сократ, Платон и Аристотел.
 3. Образованието през Средновековието.
 4. Педагогическата революция на Ян Амос Коменски. Измерения и въздействие.
 5. Педагогическите идеи на Жан Жак Русо. Педагогическото учение на Йохан Песталоци. Идеята на Александър фон Хумболт за университет.
 6. Педагогическата система на Антон Макаренко. Критичната педагогика на Пауло Фрейре.
 7. Педагогическите системи Валдорф и Монтесори.
 8. Реформаторската педагогика на Селестен Френе и неговите последователи. Джон Дюи и прогресивната педагогика.
 9. Образованието в Средновековна България. Образованието в модерната епоха: преход от църковно към светско образование.
 10. Националното Възраждане и развитието на новобългарската просвета. Образование и педагогическа мисъл. Утопични идеи за образованието и възпитанието.
 11. Българските възрожденски учители: социален произход и обществено положение.
 12. Ролята на църковните институции (православни, католически и протестантски) за развитието на българското образование.
 13. Изграждане на държавна образователна система след Освобождението на България.
 14. Образованието в началото на 20 век: модернизация и реформи. Българското образование между двете световни войни.
 15. Българското образование през епохата на Комунизма: между прокламираното равенството и социалното инженерство.

Литература по темите:

Стефанов, С., Пиронкова, М., История на педагогиката и българското образование, София, Веда Словена – ЖГ, 2019.

Атанасов, Ж., Чакъров. Н., История на педагогиката, София, 1990.

Бояджиева, П., Социалното инженерство. Политики за прием във висшите училища през комунистическия режим в България, София, ИИБМ /Сиела, 2010.

Гелнер, Ъ., Нации и национализъм, Панорама, 1999.

Генчев, Н., Българското Възраждане, София, Издателска къща „Иван Вазов“, 1995.

Даскалова, К., Българският учител през Възраждането, УИ „Св. Климент Охридски“, 1997.

Димитров, А., Училището, прогресът и националната революция. Българското училище през Възраждането, София, Издателство на БАН, 1987.

Колев, Й., Атанасова, В., История на педагогиката и българското образование, Шумен, 2005.

Събев, О., Робърт колеж и българите, София, Изток-Запад, 2015.

Чолова, Ц., Образованието в Средновековна България, НБУ, 2013.

Нов Български университет. Университетски речник – основни понятия. https://nbu-rechnik.nbu.bg/bg/obsht-spisyk-na-ponqtiq