EDUB204 Приемственост между детската градина и началното училище

Анотация:

Аудиторният курс “Приемственост между детската градина и началното училище” има за цел да формира у студентите знания, умения и компетентности относно осигуряване на плавен преход на детето от детската градина към началното училище. Курсът ще запознае студентите със значението на задължителната предучилищна подготовка на децата; нашият и чуждият опит в осигуряване на приемственост между детската градина и началното училище. Детайлно ще бъдат анализирани различните аспекти на подготовката и готовността на детето за училище – интелектуална, личностна, емоционална, социална. Студентите ще се подготвят за провеждане на различни форми на работа със семейството, съобразно спецификата (при деца със специални образователни потребности, деца от мултиетническа среда и др).

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Евгения Тополска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, завършили аудиторния курс, ще имат знания за:

• значението на задължителната предучилищна подготовка;

• основните понятия: приемственост, подготовка и готовност за обучение,

• различните видове подготовка и готовност за училище,

• стандартизирани и нестандартизирани тестове за училищна готовност,

• ролята на семейството в осигуряване на приемственост между детската градина и началното училище.

Студентите, завършили аудиторния курс, ще имат умения за:

• педагогическа подкрепа на интелектуалната, личностна, емоционална и социална подготовка на децата за училище,

• анализ на учебното съдържание, като предпоставка за осигуряване на плавен преход от обучението в детската градина към обучението в началното училище,

• осъществяване на диагностика на училищна готовност при прием на учениците в първи клас,

• осигуряване на адекватна педагогическа подкрепа на деца с дефицити,

• взаимодействие с родителите на деца със специални обарзователни потребности и с родители на деца от мултиегническа среда.


Предварителни изисквания:
Студентите да познават основни ключови понятия от изучавания в предходния (първи) семестър аудиторен курс Педагогика”.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предучилищното образование и готовността за училище в актуални международни програми, психолого-педагогически теории и нормативни документи
 2. Подготовка и готовност за училищно обучение
 3. Формиране на готовност за учебна дейност
 4. Интелектуална готовност за обучение
 5. Личностна готовност за обучение
 6. Социална готовност за обучение
 7. Емоционална подготовка и готовност за училищно обучение
 8. Диагностика на училищна готовност
 9. Подготовка за ограмотяване на децата от подготвителна група
 10. Форми на взаимодействие между детската градина и началното училище
 11. Приемственост между учебното съдържание в детската градина и в началното училище
 12. Роля на семейството в подготовката на детето за училище
 13. Сътрудничество между детската градина и семейството в подготовката на децата със специални образователни потребности за училище
 14. Подготовка на детето за училище в мултиетническа среда
 15. Превенция на “отказа от училище” у детето от подготвителна група

Литература по темите:

1. Атанасова, Ж. Педагогическо взаимодействие за социална интеграция на деца със специални образователни потребности (СОП) В: Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка. МОН, С., 2013

2. Дерменджиева, С.Изграждане на адекватно мотивационно поведение за превенция на “отказа от училище” у детето от подготвителна група.В: Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка. МОН, С., 2013

3. Иванова, Б. Подготовка и готовност на децата за училище. С., 1997

4. Иванова, Б. Психолого-педагогически аспекти на готовността на децата за училище. 1996

5. Иванова, Г. Емоционална подготовка и готовност на детето от предучилищна възраст за успешно включване в училищното образование. В: Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка. МОН, С., 2013

6. Иванова, Г. Проблемът за предучилищното образование и готовността за училище в светлината на актуалните международни програми и психолого-педагогически теории. В: Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка. МОН, С., 2013

7. Пенев, Р. Параметри на училищната готовност и подготовка за училище в детската градина и семейството. В: . В: Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка. МОН, С., 2013

8. Тополска, Е. Нормативни, психолингвистични и дидактически аспекти на подготовката за ограмотяване. В: Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца, Пазарджик, 2016

9. Тополска, Евгения. Превенция на трудностите в ограмотяването: теоретични и практически аспекти. - София: Амадеус`с Къмпани, 2008, 142 с. ISBN: 978-954-9897-17-3 , COBISS.BG-ID 1251788004

10. Тополска, Евгения. Компенсиране на дефицитите в подготовката за ограмотяване - Предучилищно възпитание, 2008, №7, с.29-33

11. Jian-Bin Li & Eva Yi Hung Lau (2019) Teacher–Student Conflict and Preschoolers’ Adjustment in the Transition to Primary School: The Role of Child Self-Regulation and Parents’ Positive Relations With Others, Early Education and Development, 30:3, 423-437, DOI: 10.1080/10409289.2018.1535227

12. Elizabeth A. Shuey (OECD), Najung Kim (OECD), Alejandra Cortazar (CEPI), Ximena Poblete (CEPI), Lorena Rivera (CEPI), María José Lagos (CEPI) , Francesca Faverio (CEPI) and Arno Engel (OECD) Curriculum Alignment and Progression between Early Childhood Education and Care and Primary School: A Brief Review and Case Studies https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/d2821a65-en.pdf?expires=1575047212&id=id&accname=guest&checksum=ABE6A409D183EE9DEEFFF38B61C6E4EE