EDUB203 Съвременен български език – II част

Анотация:

Курсът е втора част и е продължение на курсът от първия семестър EDUB102, който обхваща фонетика, фонология и морфология. Дава базови познания по българска лексикология и синтаксис . Засягат се и някои от най-важните проблеми на българската лексикална система и пропозиционална семантика.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Галина Куртева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основите на българския синтаксис, стилистика и семантика

2) могат:

- да правят семантичен и синтактичен анализ на фразите и изреченията.


Предварителни изисквания:
Да са завършили успешно курса „Съвременен български език -1 част“ - EDUB102

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Т. Бояджиев, Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език (фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис). Учебник за студенти от филологическите факултети и педагогическите институти. Издателска къща „Петър Берон“. София, 1999 г.

Пашов, П. Практическа граматика. С., 1995.

Попов, К. Съвременен български език. Синтаксис. С., 1979.

Стоянов, Ст. Граматика на българския език. С., 1985.

Карастанева, Ц., В. Маровска. Практическа граматика. (Учебник по правопис и пунктуация). Пловдив, 1997