EDUB201 Педагогика – II част: Теория на Възпитанието

Анотация:

Аудиторният курс „Педагогика – II част“ е структуриран в три части. Първата част „Общи основи на теорията на възпитанието“ има за цел да подготви студентите по теми, свързани с научния статут на теорията на възпитанието, концепции, цели, принципи, методи. Втората част „Основни структуроопределящи компоненти на възпитанието на личността“ цели да подготви студентите по теми, свързани с различните сфери на детското развитие и съответните компоненти на възпитанието: интелектуално, нравствено, естетическо, физическо, здравно, екологично, трудово. Третата част „Фактори за възпитание“ цели да подготви студентите да работят с различните фактори за възпитание на личността: семейство, училищни и извънучилищни общности за преодоляване на агресията в училище и предотвратяване и разрешаване на конфликти при педагогическите взаимодействия

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Евгения Тополска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• да дефинират концепции, цели, принципи, методи на възпитание.

• да определят основните структуроопределящи компоненти на възпитанието на личността.

• да анализират връзката между структуроопределящите компоненти на развитието и структуроопределящите компоненти на възпитанието на личността.

2) Могат:

• Да прилагат подходящи педагогически средства за различните компоненти на възпитанието.

• Да работят целесъобразно с различните фактори на възпитанието: семейство, училищни и извънучилищини общности.

• Да преодоляват агресията в училище.

• Да предотвратяват и разрешават конфликти при педагогическите взаимодействия


Предварителни изисквания:
Студентите имат базови педагогически компетенции, придобити от изучаваните аудиторни курсове и извънаудиторни семинари

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Научен статут на теорията на възпитанието – предмет, обект, задачи, основни понятия
 2. Цели на възпитание
 3. Фактори на възпитание
 4. Хуманистични идеи във възпитателния процес в съвременното училище
 5. Принципи на възпитание
 6. Методи на възпитание
 7. Общуване и възпитание
 8. Интелектуално развитие и възпитание
 9. Нравствено развитие и възпитание
 10. Естетическо и художествено развитие и възпитание
 11. Поява и развитие на физическото възпитание
 12. Диагностика на възпитателния процес
 13. Обобщение на основни концепти в теория на възпитанието /дискусия по филм/
 14. Представяне и анализ на мисловни карти по темите на лекционния курс

Литература по темите:

1. Белова, М., Димитрова, Г., Бояджиева, Н., Сапунджиева, К. Теоретични основи на възпитанието, изд. Веда Словена – ЖГ, С., 1997

2. Възпитанието (съдържателни и процесуални измерения), съставител проф. дпн С.Чавдарова, - Костова, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С., 2016

3. Димитрова, Г. Предотвратяване и разрешаване на конфликти при педагогическите взаимодействия – Във: Възпитанието (съдържателни и процесуални измерения), съставител проф. дпн С.Чавдарова, - Костова, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С., 2016, с. 147 - 168

4. Манасиева, Т. Възпитателни аспекти на проблема за преодоляване на агресията в училище – Във: Възпитанието (съдържателни и процесуални измерения), съставител проф. дпн С.Чавдарова, - Костова, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С., 2016, с. 169 - 184

5. Теория на възпитанието, (трето, преработено и допълнено издание) съставител чл.-кор. проф.дпн Л.Димитров, „ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ“, „АВАНГАРД ПРИМА“, С., 2016

8. Тополска, Евгения. Педагогическото общуване във висшето училище. - Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище : сборник от конференция с международно участие, 26-27 септември 2014 г., [Благоевград] / [ред. кол. Добринка Тодорина ... и др.]София : Милива, 2014 ([Благоевград] : [ЮЗУ "Неофит Рилски]) с.148-153 , ISBN: 978-619-90349-1-0, COBISS.BG-ID 1268263908

9. Тополска, Евгения. Стимулиране на познавателната активност в предучилищния период от развитието на децата с трудности в ученето. - Педагогика, 2007, №7, с. 40-46, ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1176495076

10. Чавдарова – Костова, С., Делибалтова, В., Господинов, Б. Педагогика (трето допълнено и преработено издание), Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С., 2018