OOOK234 История на театъра

Анотация:

Курсът представя основни спирки в развитието на театъра от епохата на раждането му от празника през Античността до явленията и фигурите на театралната сцена, които имат определящо значение за театъра през 20 век и мястото му в съвременната култура. Въвежда основни понятия в историята на театъра като социалносимволна практика и изкуство. Запознава със основни за театъра драматургични жанрове и автори.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Виолета Дечева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия в театъра

• ключови за театъра драматургични жанрове и автори

• значението на театъра за човека и развитието на културата

2) могат:

• да разпознават театралните епохи и стилове

• да говорят и дискутират върху театрално представление

• да различават театъра като вид сценично изкуство от театралната игра и театрализацията на поведението в обществото днес


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Bently, Eric, The Life of The Drama, Atheneum. New York 1967

• Innes, Ch.: Holy Theatre. Ritual and the Avant Garde, Cambrige u.a.: Cambrige

• University Press 1981

• Аристотел. За поетическото изкуство. Превод Ал. Ничев. София 1975.

• Аристотел За поетическото изкуство. Превод Г. Гочев. С: Изток Запад, 2016

• Баро, Жан-Луи, Езикът на тялото, в: Театрален бюлетин, 1982/ 4

• Барт, Р., ”Сляпата Майка Кураж” и ” Задачите на брехтовата критика” в: Въображението на знака, с. 1991, с.232-242

• Богданов, Б. История на старогръцката култура, София, 1989.

• Богданов, Б. Мит и литература. София. 1985

• Богданов, Б. /съст./. Литература. Традиция. Действителност. София. 1987.

• Бодлер, Художник в съвременния живот, в: Естетически и критически съчинения, С. 1976, с. 510 Браунек, М., Театърът в ХХ в. в: Гестус, 1-2, 3-4, 5-6/ 1990

• Брехт. Събрани съчинения в 4 тома. София. 1983

• Брук, Питър, Избрани творби. С., 1978

• Дечева, В., Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Фридрих

• Дюренмат и сценичната й рецепция в България. С.2003

• Дечева, В., Актьорът като автор и произведение на изкуството, С. 2003

• Дечева, В., Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни., С., Просвета, 2006

• Дечева, В., Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век. I и ІІ част. С. , Flamingo Black Publishing, 2014 и 2013

• Дечева, В., Новата ситуация в театъра след 1989: Между мъртвия пясък на идеологията и студения чай на хедонизма. – В: Littera and Linguea, E-Journal, СУ

• „Св.Кл.Охридски”, есен, 2011, ht://www.slav.uni- sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/summer-2011/666-vdecheva-summer-2011,

• Дечева, В., Национално и универсално: Разбирането за национална култура и за национален театър на Пенчо Славейков в „Национален театър” и на Иван Андрейчин в „Книга за театъра”, в Годишник на Народния театър „Ив.Вазов”,

• 2011, с.115-130

• Дидро, Парадокс за актьора, Естетика и теория на изкуството, С., 1981, с.498-556

• История на западноевропейския театър в 5 тома (под ред. на С.С.Мокулски). София,

• 1973

• Лукач, Д., Към социологията на модерната драма, в: Хаос и форми, С. 1989

• Леман, Ханс-Тийс Постдраматичният театър. Превод Гергана Димитрова. Нов български университет. С. 2015. 608 с.

• Еслин, М., Театър на Абсурда, в: Театрален бюлетин, 1985/6

• Мейрхолд, Вс., Избрани, С. 1984.

• Ницше, Фр., За произхода на трагедията от духа на музиката, в: Раждането на трагедията и други съчинения, С.1990, с. 53 –

• Панова, Сн. Молиер на българска сцена. София. 1975

• Сонди, П., Теория на модерната драма, С. 1990

• Страсбърг, Лий, Мечта за страст – развитието на метода, ТБ (Театрален бюлетин), 1988/4 (с.122- 155), 5/6 кн (с.149-224)

• Станиславски, К.С. Моят живот в изкуството. https://chitanka.info/text/32050-mojat-zhivot-v-izkustvoto

• Станиславски, К.С. Работата на актьора над себе си. I част. https://chitanka.info/text/32572-rabotata-na-aktjora-nad-sebe-si

• Станиславски, К.С. Работа на актьора. Превод Вл.Игнатовски. С.Изток-Запад, 2015

• Станиславски, К.С. Работа на актьора над ролята. С., 1977 г.

• Tаиров, А., Избрано, С. 1984.

• Тодоров, Вл., Малък парадокс за театъра и други фигури за живота, С. 1997

• Уикъм, Г. История на театъра. София. 2002.

• Шест френски фарса от Средновековието. Велико Търново, 1995

• Шилер, Фр., Театърът, разгледан като морален институт, в: Естетика, С. 1981, с. 90-101

• Шурбанов, Ал. Между патоса и иронията. София. 1992Пиеси

Пиеси

• Брехт, Б. Ранният Брехт., С. Рива, 2008

• Брехт, Б., Пиеси, в: Избрани творби в 4 т., 1984, С.

• Брехт, Едноактни и пиеси уроци ., 2009, С.Рива и Избрано. Пиеси, т.3., С.1984 и Купувачът на месинг, т.4,

• Ведекинд, Фр., Пробуждане на пролетта, С. 2003

• Ибсен, Х., Драми, С.1981

• Ибсен, Х., Драми, С.2003

• Йонеско ,Й – Пиеси, в: Въздушният пешеходец, С. 2008, Леге Артис

• Метерлинк, М., Вътре, Натрапницата, Смъртта на Тантажил, Пелеас и Мелизанда. В: “Сврака на бесилката” и още 8 пиеси от класиците на белгийската драматургия Морис Метерлинк, Фернан Кромелинк, Мишел дьо Гилдерод. С.2002

• Милър, А., Смъртта на търговския пътник, Цената, След грехопадението - работни копия – Библиотека на САБ

• Шницлер, А., Време за признание, С. 2003

• Шницлер, А., Хоровод на любовта., С.2011, Рива

• Шекспир, Великите трагедии. Превод Ал.Шурбанов, С.Изток Запад, 2012

• Шекспир, Всички 37 пиеси и 154 сонета в превод на Валери Петров, С. З.Стоянов, 2010

Средства за оценяване:

участие в дискусии, семинари, презентация