OOOK210 Модерният университет

Анотация:

Курсът си поставя за цел да запознае студентите с обществените функции, задачите, структурата, управлението и финансирането на съвременните университети. В началото на курса се представя ранната история на университета през средновековието. Изясняват се философските принципи, на които се основава университета като институция на знанието. Разглеждат се мястото на средновековните университети в обществения живот, техния юридически статут, вътрешна организация, техния начин на действие както и начинът на управление. След това на студентите се предлага обобщена социологическа характеристика на модерността като особена историческа епоха. На фона на тази характеристика се представя дълбоката реформа на университета в началото на 19 век с появата на Хумболтовия университет и водещата роля на философията в нея. Проследява се отварянето на университетската институция към нови научни дисциплини и нови професии както и промяната в начина на функциониране и финансиране на университетите, която произтича от това отваряне. Разглежда се разнообразието от модерни институции на висшето образование в наше време и спецификата на съвременните университети във връзка с бързо променящата се обществена среда. Накрая се разглеждат някои от най-съществените въпроси на организацията и управлението на университетите днес. На този фон се представя спецификата на Нов български университет в българската и международната образователна среда.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р
 Георги Текев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• кои са особеностите на университета като обществена институция през средновековието и философските принципи на нейното изграждане;

• каква е спецификата на модерността като историческа епоха;

• в какво се състои модернизацията на университета, настъпила с реформите на Вилхелм фон Хумболт в началото на 19 век и каква е ролята на философията в нея;

• какви са особеностите на съвременните институции на висшето образование и какво е мястото на университета сред тях;

• каква е спецификата на Нов български университет в българската и международната образователна среда.

2) могат:

• да разбират същината и да оценяват относителната тежест на главните фактори, от които зависи университетското образование;

• да разпознават и анализират най-важните проблеми на университетското образование.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Възникване и развитие на средновековните университети като самоуправляващи се организации и тяхното място в средновековното общество. Средновековната идея за знание.
 2. Цел и смисъл на образованието през средновековието. Организация и структура на средновековния университет – четирите традиционни факултета (по свободни изкуства, право, медицина и богословие).
 3. Исторически граници и обща характеристика на епохата на модерността. Раждането на модерната наука.
 4. Идеята за нов университет, развита и приложена от Вилхелм фон Хумболт. Водещата роля на философския факултет.
 5. Науките през 19 век и тяхното навлизане в университета. Научните изследвания и университетската среда.
 6. Новите професии и отварянето на университета към техните образователни потребности
 7. Многообразие на институциите на висшето образование – технически, медицински, военни, художествени, селскостопански и др. висши училища
 8. Създаване на първия български университет през 1888 г. Развитие на университетското дело у нас през 20 век
 9. Текуща проверка на знанията
 10. Промени във висшето образование в България след 1990 г. Законодателна база и специфика на различните висши училища. Отговорности на съвременните български университети
 11. Основни проблеми на управлението на съвременния университет – структурни звена, изборни органи, администрация, финанси, кадрова политика, организация на учебната и изследователската дейност и пр.
 12. Достъп до университетско образование, степени на университетско образование, подбор на студентите, учебен процес, дипломиране.
 13. Университетските преподаватели –подбор, квалификация и кариерно развитие.
 14. Нов български университет и неговото място в българската образователна среда.
 15. Връзката на НБУ с обществото, стопанския и културния живот на съвременна България.

Литература по темите:

Богданов, Б. (2006): Университетът – особен свят на свободата, София, изд. на НБУ.

Бояджиева, П. (1992): Раждането на университета. София, изд. Критика и хуманизъм".

Бояджиева, П. (1998): Университет и общество: два социологически случая. София, изд. ЛИК.

Бояджиева, П. (2010): Социалното инженерство. Политики на прием във висшите училища през комунистическия режим. София, изд. CIELA.

Гадамер, Х.-Г. (1995): Идеята за университета – вчера, днес, утре – в: Пепка

Бояджиева (съст.) Измерения на университетската идея, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Гочева, Д. (2005): За Европа и университета, София, изд. СОНМ.

Кьосев, А. (2000): Университетът между фактите и нормите – в: Ивайло Знеполски (съст.) Около Хабермас. Нормативността в модерните общества и идеята за справедливостта, София, изд. “Дом на науките за човека и обществото”.

Лий, Лоис, Каролин Хайтмайър (2011): Образование, образование, образование.Три идеи за качеството на висшето образование в Англия и Уелс – в: Критика и хуманизъм, София, кн. 36.

Ортега-и-Гасет, Х. (1995): Мисията на университета – в: Пепка Бояджиева (съст.) Измерения на университетската идея, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Скрутън, Р. (2015): Идеята за университета – в: Български философски преглед, бр.4.

Стоянов, Кр. (2006): Към социогенезиса на знанието. Защо университетското образование не се поддава на унификация? – в: Критика и хуманизъм, кн. 21.

Стоянов, Кр. (2011): Смисли и функции на университетското образование между Хумболт и Болоня – в: сп. Критика и хуманизъм, кн. 36.

Тодоров, Хр. (2000): Хумболтовите принципи и реформата на съвременния университет – в: Критика и хуманизъм, кн. 8.

Ферара, А. (2011): Качеството на висшето образование и университетските реформи – италианският случай в дългосрочна перспектива – в: Критика и хуманизъм, кн. 36.

Curren, R. (2008): Coercion and the ethics of grading and testing – In: Critique & Humanism“, Vol. 26.

Standish, P. (2008): The nature and purposes of education – In: Critique & Humanism, Vol. 26.

Todorov, Hr. (2008): Responsibilities of Contemporary Universities – in: Critique & Humanism, vol. 26, Special Issue Philosophy of Education and Educational Practice. Core Values of Liberal Education.