OOOK119 Медии и политика

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представляват различни форми на учебна натовареност. Различни аспекти, засягащи връзката между политиката и медиите в исторически и теоретичен план. Дискусионен форум, в който студентите следва да приложат интерпретативни умения към проблемите на функционирането на политическото в медиите.

Формиране на оценката – комплексно. От една страна се проверяват теоретичните познания и подготовка на студентите чрез тест. От друга – активността и качеството на участие в дискусионния форум. Основните критерии за оценката са:

• Придобит минимум познания на различните интерпретативни гледни точки към политическите функции на медиите;

• Познания за различните техники и технологии на политическо действие чрез масовата комуникация;

• Практически умения за работа в сферата на политическата комуникация в различни условия – кампания, текуща дейност в партии и институции, медиапланиране и др.;

• Аналитични възможности за интерпретация на медийни политически съобщения.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Да знаят положителните и отрицателни ефекти при използването на отделните методи и методики за анализ на медийни съобщения.

2) могат:

Да владеят основните категории и понятия на теорията на политическата комуникация.

Да могат да „четат“ и интерпретират смисъла на медийните политически съобщения.

Да придобият минимални умения и знания за работата на медийните консултанти и имиджмейкърите на политици.
Предварителни изисквания:
Студенти с интереси в областите на политиката, обществените комуникации, медиите, маркетинга, социологията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Власт. Видове власт. „Четвъртата власт”.
 2. Медии и демокрация. Същност на политическата комуникация.
 3. Пропаганда.
 4. Политическа реклама – същност и определения. Работа в групи.
 5. Политически имидж. Същност и техники за изграждане. Работа в групи.
 6. Политически ПР. Негативна кампания.
 7. Политически брандинг.
 8. Международни Пъблик афеърс и Правителствен Spin. Пресаташе, връзки с медиите, говорител. Етикет и протокол.
 9. Публична личност и публичност. Политическа публичност. Дискусия.
 10. Конвенционални и нови медии. Интернет политика.
 11. Политика и политическо говорене в медиите.
 12. Медии и избори. Практическо занимание.
 13. Съвременни политически митове. Дискусия.
 14. Спорт, изкуство и политика.
 15. Политически комуникации в България – 1990-2023

Литература по темите:

1. Най, Джоузеф С., Международни конфликти: Теория и история, София, Прагма, 1998 г.

2. Найо Тицин: Ваше Величество, колко ви е часът? 13 години медиен образ. Spotlight/Mobilis. С., 2003.

3. Найо Тицин представя: Иван Костов – отговори. Медиен образ от март 20024. до април 2006. Siela. С. 2006.

5. Стоянов, Росен К., Конфликтен дискурс, масмедии и политика, София, НБУ, 2009.

6. Стоянов, Росен К., Медиа бележки, София, НБУ, 2011.

7. Стоянов, Росен К., Политически комуникационни практики, София, НБУ, 2013.

8. Сартори, Дж., Теория на демокрацията, т.I и т.II, Център за изследване на демокрацията, София, 1987/1992 г.

9. Медиите и политиката. Съст. Г. Лозанов, Орл. Спасов. Фондация „Медийна демокрация” и Фондация „Конрад Аденауер”. С., 2011.

10. Ellis, Andrew – The Psychology of Language and Communication, New York, Guilford, 1986.

11. Fisher, Glen – American Communication in a Global Society, Norwood, New York, Ablex, 1979.

12. Keane, John – The Media and Democracy, Cambridge, Polity Press, 1994.

13. Meadow, Robert G. – Politics as Communication, Norwood, New York, Ablex, 1980.

14. Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind, Ed. by Walter Reich, Cambridge University Press, 1992.