BULB510 Школи и направления в литературознанието

Анотация:

Курсът е ориентиран към въвеждането на студентите в основните литературнотеоретични подходи, както и към обсъждане на школите и направленията в литературознанието, които ги прилагат. В контраст с утвърденото у нас хронологично представяне на водещите школи и направления курсът ще включва типологичния метод. Ще се дискутират подходите, школите и направленията, които са концентрирани в спецификата на самото литературно произведение, след това внимание ще се обърне на отношенията между произведението и "външните" на него среди (автор, исторически и социални контексти, други текстове), както и на подходите спрямо отделните литературни жанрове и на развитието на литературоведската мисъл у нас.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще познават:

- основните литературнотеоретични подходи, школи и направления.

Ще могат:

- да прилагат тези подходи спрямо конкретни литературни текстове.
Предварителни изисквания:
Познания върху литературата, получени в гимназиалния курс и в базовата степен на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Георгиев, Н. "Анализ на лирическата творба", С., 2003.

Кирова, М. "Сънят на медуза", С., 1997.

Коларов, Р. "Звук и смисъл. Наблюдения над фоничната организация на художествената проза", С., 1983.

Панчева, Е., Личева, А., Янакиева, М. "Теория на литературата. От Платон до постмодернизма", С., 2005.

Игълтън, Т. "Теория на литературата", С., 2001.

Николчина, М. "Смисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния Улф през Юлия Кръстева", С, 1997.

Христов, Т., "Литературността", С., 2009.

Яус, Х. Р. "Исторически опит и литературна херменевтика", С., 1998.

Culler, J. "Literary Theory: A Very Short Introduction", Oxford University Press, 2000.

Rivkin, j. "Literary Theory: an Anthology", Blackwell Publishers, 2004.

Средства за оценяване:

Дискусия, анализ, реферат, курсова работа