PMCB205 Демокрация – модели и практики

Анотация:

Курсът ще запознае студентите с основните представи за демокрацията, развивани от различни теоретични изходни позиции и водещи до формиране на различни модели демокрация. Той е изграден диалогично с акцент и върху способността за самостоятелна работа, за представяне на самостоятелни научни позиции и за участие в научни дискусии от страна на студентите.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Иван Начев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Успешно завършилите курса студенти ще познават еволюцията на теоретичното мислене по отношение на демокрацията от времето на древна Атина, когато е изобретена до наши дни. Ще получат знания за различните модели демокрация в миналото и съвременността. Ще познават основните теоретични инструменти за анализ и оценка на демократичните общества.

2) могат:

• да сравняват и оценяват качествата на различни модели демокрация


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Представяне на курса – основни цели, обхват и съдържание, специфика.
 2. Изобретяване” на демокрацията. Характеристики на модела на атинската демокрация и тяхното актуално значение. Отзвукът в италианските градове-републики
 3. Моделът на античната демокрация
 4. Демокрация и конституционализъм. Представителна демокрация. От левелерите до Джон Стюарт Мил
 5. Демокрация, елити, лидерство: Макс Вебер, Йозеф Шумпетер, Антъни Даунс
 6. Демократичният модел и принципите на конституционализъм и представителств
 7. Плуралистичният модел на демокрацията: Приносът на Робърт Дал в теориите за демокрация.
 8. Р. Дал: Основни проблеми на демокрацията
 9. Връщане към оригинала? Партиципативни модели на демокрацията. Демокрацията като управление чрез дискусия и съгласие: Фишкин, Барбър и др
 10. Демокрацията – участие, съгласие, равенство?
 11. Съвременни ракурси. Глобализация и демокрация: Транснационална демокрация. Пост-демокрация
 12. Има ли днес криза на демокрацията и какви са нейните измерения?
 13. Емпирично-аналитични теории за демокрацията. Сравнителни анализи на демокрацията. Качество на демокрацията. Дефектни и консолидирани демокрации. Стабилност и нестабилност на демокрацията
 14. Обобщение на курса: Измерване на качеството на демокрацията в България
 15. тест

Литература по темите:

• Модерната демократична идея. Съст. Светослав Малинов, Училище за политика, София, 2003.

• Джовани Сартори. Теории за демокрацията. Център за изследване на демокрацията, София 1992, кн. 1, с. 11-38, 135-200, 273-318; кн. 2, с. 7-36.

• Робърт А. Дал, За демокрацията, Изд. Обсидиан, София, 1999

• Робърт А. Дал, Демокрацията и нейните критици, Изд. Критика и хуманизъм, С. 2006

• Робърт А. Дал, Проблемът за гражданската компетентност, сп. ПИ, 2/94

• Йозеф Шумпетер. Капитализъм, социализъм, демокрация. - сп. ПИ, 1/96, с. 36-78.

• Ален Турен. Що е демокрация? Изд. Колинс-5, София 1994

• Фридрих Хайек, Политическият ред на свободния народ. Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, София 1998

• Сеймур Мартин Липсет, Социален конфликт, легитимност и демокрация (Политическият човек), сп. ПИ, 4/95, с. 354-367.

• Джеймс Фишкин. Демокрация и делиберация. Център за изследване на демокрацията, София 1993

• Джон Лок, Два трактата за управлението, Изд. ГАЛ-ИКО, С. 1996, с. 197-210, 261-286

• Александър Хамилтън, Джеймс Медисън, Джон Джей: Федералистът. Унив. Изд.

Св. Кл. Охридски, София 1997, № 6, 9, 10, 15, 37, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 70

• Алексис дьо Токвил, За демокрацията в Америка, в: Модерната демократична идея.

Училище за политика, София 2003, с. 165-197

• Джон Стюарт Мил, За представителното управление, в: Модерната демократична

идея. Училище за политика, София 2003, с. 198 – 221

Средства за оценяване:

1. контролно;

2. тест;

3. дискусия;

Финално оценяване

1. тест.