HISB310D Формиране на културното наследство

Анотация:

•Курсът създава умения във връзка със съвременното интерактивно популяризиране на българското културно наследство под закрила на Организацията на Обединените Нации по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО). Седемте културни ценности от България в Списъка на ЮНЕСКО са поставени в широк исторически контекст за оптималното им представяне пред студентите от Програма История.

прочети още
История и археология ДО

Преподавател(и):

доц. Зарко Ждраков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• познават факторите, повлияли за формирането на различните явления в българската култура, съизмерими с европейските.

2) могат:

да анализират и популяризират увлекателно културните ценности на България.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Алексиева, С. Връзки с обществеността на културния туризъм. София, 2004

• Архитектурата на Първата и Втората българска държава. София, 1975

• Архитектурното наследство на България, София, 1988

• Бешевлиев, В. Първобългарите. Бит и култура. София, 1981; Прабългарски епиграфски паметници. София, 1981

• Божилов, И. Преславската цивилизация. Сб. Преслав. Т.4. София, 1994

• Божков, А. Българско изобразително изкуство. София, 1988; Българската икона. София, 1984; Човекът и изкуството. Т.1. София, 1988

• България. Пътеводител. София. 2011

• Българския туризъм: приоритети за развитие. София. 2010

• Ваклинов, С. Формиране на старобългарската култура. София, 1977

• Ваклинов, С., М. Ваклинова, Съкровището от Над Сент Миклош. София, 1983

• Девет световни ценности в България. София, 2002

• Дерменджиева, Ст., Ат. Дерменджиев, 100 национални туристически обекта. София, 2011

• Джурова, А. 1000 години българска ръкописна книга. София, 1981

• Мавродинова, Л. Стенната живопис в България до края на ХІV век. София, 1995

Допълнителна литература:

• Венедиков, И. Прабългарите и християнството. София, 1995

• Венедиков, И., Т. Герасимов, Тракийското изкуство. София, 1973

• Димитров, Д. Прабългарите по северното и западното черноморие. Варна, 1987

• Добрев, И. Златното съкровище на българските ханове от Атила до Симеон. София, 2005

• Златото на хан Кубрат. Перешчепинското съкровище. София, 2006

• Културното наследство в съвременния град. София, 2011

• Маразов, И. Видимият мит. Изкуство и митология. София, 1992; Мит, ритуал и изкуство у траките. София, 1992

• Минаева, О. Мадарският конник. София, 1990;

• Недков, С. История на музейното дело в България. София, 2006.

• Овчаров, Д., М. Ваклинова, Ранновизантийски паметници от България ІV-VІІ век. София, 1978

• Овчаров, Д., Т. Тотев, А. Попов, Стари български столици. Плиска, Преслав, Търновград. София, 1980

• Тотев, Т. Преславско златно съкровище. София, 1982; Преславската керамична икона. София, 1988

• Чобанов, Т. Свещените дворци на българските канове. София, 200

Средства за оценяване:

ТЕСТ 25%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%