ARHB741D Тракийски гробници и съкровищници

Анотация:

Курсът представя на студентите монументалните гробнични съоръжения от територията на Древна Тракия от I хил. пр. Хр. Паметниците се дискутират в контекста на тракийската религия и култура. Гробниците основен източник при проучването на някои основни тенденции в строителните техники от този период. Извор за разбирането на социалната диференциация и икономическите възможности на тракийските племена. Целта на курса е студентите да получат основни знания за отделните паметници, техники на изграждането им, мястото им в живота на населението от I хил.пр.Хр.

прочети още
История и археология ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основната терминология, история на проучванията, видовете паметници, методите на проучване.

2) могат: да разпознават основните типове гробни съоръжения и погребални ритуали в Тракия от I хил. пр. Хр.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Георгиева, Р. 2004. Представи за смъртта, мъртвеца и отвъдния свят в Древна Тракия. - Seminarium Thracicum 6.

Домарадски, М. 1990. Тракийската култура през късножелязната епоха в Родопите и

горните поречия на Марица, Места и Струма - Тракийската култура в Родопите и

горните поречия на р. Марица, Места и Струма. Смолян. 1990.

Китов, Г. 1977. Тракийската гробница – мавзолей край гр. Стрелча – Векове 6/1.

Китов, Г. 1979. Тракийските могили край Стрелча. С. 1979.

Китов, Г. 1987. Проучванията на тракийски надгробни могили в България - Векове

16/5.

Китов, Г. 1987. Тракийски могили от III-I в.пр.н.е. край с. Дойренци, Ловешки

окръг - Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Т. 6. Българските

земи в древността и България през средновековието, С. 1987.

Китов, Г. 1994. Долината на царете в Казанлъшката котловина. – Анали 1.

Китов, Г. 1994. Тракийски гробнично-култов комплекс в могилата Оструша край Шипка. – Проблеми на изкуството 27, 4.

Китов, Г. 1996. Славчова могила край с. Розово, Казанлъшко. (Монументална тракийска гробница). Археология, кн. 1

Китов, Г. 1996. Сашова могила (Монументална неограбена тракийска гробница между Шипка и Ясеново). Археология, кн. 2-3.

Китов, Г. 1996. Могилата Голяма Арсеналка. Монументална тракийска куполна гробница в некропола Шипка - Шейново). Археология, кн. 4.

Китов, Г. 1989. Куполните гробници при Равногор в Родопите - Археология, кн. 3.

Китов, Г. 1993. Тракийските могили - Thracia 10, С. 1993.

Китов, Г. 2005. Могилна архитектура - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Китов, Г. 2005. Манчова могила от ранножелязната епоха в Долината на тракийските владетели - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Китов, Г., П. Теодосиев, П. Павлов 1980. Траките в Ловешки окръг. С, 1980.

Китов, Г., Агре, Д. 2002 Въведение в тракийската археология. С. 2002.

Филов, Б. 1934. Надгробните могили при Дуванлий, Пловдивско. С. 1934.

Филов, Б. 1937. Куполните гробници при Мезек - ИБАИ 11. С 1937.

Archibald, Z. 1998. The Odrysian Kingdom of Thrace. Oxford. 1998.

Domaradski, M. 1986. Sanctuaires thraces du IIe - Ier mill.av.n.П - Acta Archaeologica

Carpathica 25.

Domaradzki, M. 1994. Les lieux du culte thraces (deuxieme moitie du IIe - Ier mill. av. J.-

C.) - Helis 3.

Gergova, D. 1989. Thracian Burial Rites of the Late Bronze and Early Iron Age -

Thracians and Mycenaeans. Leiden. Sofia 1989.

Stoyanov, T. 1992. Early Iron Age Tumular Necropolis in the Sboryanovo Reservation -

Helis 2.

Theodossiev, N. 1998. Sanctuaries and Cult Places in Northwestern Thrace during the 1st

Millenium BC - Archaeologia Bulgarica 2.

Средства за оценяване:

Тест

Тест 2