BAEB202D Бизнес статистика

Анотация:

Курсът има за цел да обучи студентите на най-често използваните средства за статистически анализ. Темите в него са насочени за анализиране на данни от непрекъснато променящата се икономическа и бизнес среда.

Курсът е предназначен е основно за обучение на студенти от програми с икономическа насоченост в дистанционна форма на обучение. Изложеният в него материал може да се използва и от студенти в други програми, където се преподават статистически дисциплини във връзка с икономически, социални, технологични, инженерни и други изследвания.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

проф. Жозеф Теллалян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o основните статистически процедури - за групиране на данни, проверка на хипотези, провеждане на дисперсионен, корелационен и регресионен анализи;

o анализ и оценяване на компонентите на икономически времеви редове;

2) могат:

o да анализират данни от непрекъснато променяща се икономическа среда;

o да прогнозират икономически ситуации със статистически средства.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

o по Висша Математика

o по Теория на Вероятностите

o компютърни умения /MS Office - Word, Excel/Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако е покрил 91 или повече % чрез изпълнение на задачите от текущия контрол през семестъра.

Студентите могат да формират напълно текущата си оценка по време на втората консултация чрез:

• Курсова работа (казус) – 50%

• Отворен тест – 50%

Общо 100%

Оценяването на студентите, които не са били в състояние да покрият изискванията от текущия контрол става чрез комплексно задание – финален тест и курсова работа предадена в деня на изпита. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.