BAEB201D Принципи на макроикономиката

Анотация:

Курсът е въведение в основните принципи, концепции и терминология на макроикономическата теория.

Изучават се: главните измерители на макроикономическата активност; елементите и факторите на съвкупното търсене и съвкупното предлагане, тяхното взаимодействие и условията за постигане на макроикономическо равновесие; цикличните колебания на икономическата активност и проблемите на заетостта и безработицата; колебанията на цените и тяхното въздействие върху икономическата активност; парите и паричния пазар. Особено внимание се отделя на проблемите на паричната и фискалната политика.

Курсът има за цел да представи основните концепции в съвременната макроикономическа теория и тяхната роля за обяснение на явленията в реалната икономика с акцент върху еволюцията на икономическата политика.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи, концепции и терминология в областта на макроикономическата теория;

• източниците на информация за макроикономическите процеси и явления;

2) могат:

• да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в реалната икономика;

• критично да оценяват правителствената икономическа политика, да формират собствено мнение по нейното съдържание и да предлагат насоки за нейното подобряване;

• бързо да се ориентират в противоборството на съвременните макроикономически парадигми и да отстояват принципите на устойчивото икономическо развитие в национален и глобален мащаб.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

John Sloman. Essentials of economics. Fourth edition. FT Prentice Hall, 2007. Introduction: economic issues, Part B: Macroeconomics, chapters 7, 8, 9, 10.

John Sloman and Alison Wride. Economics. Seventh edition. FT Prentice Hall, 2009.

Stefanov St. The Neo-liberal Platform of the Transition to Market Economy – Specifics and Consequences. Economic Thought. Institute of Economics at the Bulgarian Academy of Sciences. Sofia, 2004.

Stefanov St. “The Competitiveness of the Bulgarian Economy” (“Конкурентността на българската икономика”). - South-East Europe Review for Labor and Social Affairs, Volume 4 – Number 3 – October 2001, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden

Stefanov, St. Implications of the Currency Board in Bulgaria. South-East Europe Review for Labor and Social Affairs, Volume 2 – Number 1 – April 1999, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява чрез следните форми:

• участие и активност на студентите по време на занятията;

• курсов проект;

• оценка от писмен изпит (тест) по време на семестриалните занятия;

• оценка от писмен/устен изпит по време на изпитната сесия.