GENB021D Държавно и публично управление

Анотация:

Курсът “Държавно и публично управление” предоставя фундаментални базови знания за същността на държавното и пуб¬личното управление. Актуалността му се определя от историческото развитие на науката за управлението, чрез осмисляне идеите на нейните класици и на техните последователи. В съвременни условия нуждата от професионално обучени специалисти във всички нива на държавното и публичното управление е голяма.

Тематиката на курса е съобразена с образователната под¬готовка на студентите и е адаптирана към изискването за атрак¬тивност и придобиване на нови управленски знания и умения. Изучаваната тематика има не само научен, но и практико-приложна насоченост. Обучението е с акцент към придобиване на цялостна представа от обучаваните за научните и паркико-приложните аспекти на държавното и публичното управление.

Обект на изучаване в курса е системата на органите на държавно и публично управление в Република България и в останалите държави-членки на Европейския съюз.

Предмет на изучаване са теоретичните, управленските и организационно-правните аспекти за изграждането и функционирането на системата на органите на държавното и публичното управление, както и формирането на публични политики, управленски решения и управление на процесите в обществото.

Курсът е обособен в две части:

Първата част е теоретична и включва теми отнасящи се до: същността, съдържанието и разграничението на академичния курс от други сходни курсове; историята на държавното управление; теоретичните основи на държавното управление; науката и теориите на управлението; теоретичните основи на публичното управление; законодателната власт и институцията „държавен глава“; системата на органите на изпълнителната власт; системата на органите на съдебната власт и независими държавни органи; управлението на публични стопански организации, организации за публични услуги и организации с идеална цел.

Втората част е практико-приложна и включва теми отнасящи се до: целите и функциите на органите на държавното и публичното управление; вземането на управленско решение и делегиране на правомощия в публичните организации; управление на държавната и общинската собственост и на публичните финанси, управлението в областта на възлагането на обществените поръчки, на административното обслужване, на осъществяване на административни производства и специфични административни дейности, на достъпа до обществена информация и защита на лични данни, на класифицирана информация и на наказателно-процесуалната дейност.

Целите на курса са:

• придобиване на цялостна представа за същността на теорията на държавното и публичното управление;

• овладяване на широкопрофилни теоретични знания за изграждането и функционирането на системата на органите на държавно и публично управление в Република България и в останалите държави-членки на Европейския съюз;

• придобиване на практически умения за управленските и организационно-правните аспекти на дейностите, които органите на държавното и публичното управление осъществяват.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Милена Караджова  д-р
проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• многообразието от проблеми възникващи при държавното и публичното управление и начините за формиране на успешни публични политики;

• какви са целите и основните функции на органите на държавното и публичното управление;

• как се изгражда системата за държавно и публично управление в Република България и в другите държави-членки на Европейския съюз;

• какви са основните подходи и процеси на държавното и публичното управление.

2) ще могат:

• да организират управлението на основни и специфични дейности осъществявани от органите на държавното и публичното управление;

• да съдействат на органите на държавното и публичното управление при предоставянето на публични услуги в различните публични сфери.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА

Арабаджийски, Н. Държавно и публично управление. НБУ. С., 2014

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА

Арабаджийски Н., Публично управление, «Класика и Стил», С., 2008

Владикин, Л. Организация на демократичната държава. С., 1992

Дачев, Л. Учение за държавата. С., Свида, 2001

Димитров, Д., Хр. Драганов. Технология на управлението. Варна, 1980

Димитров, Д. Административно право. Обща част. С., 1995

Кискинов, В. Електронно правителство. С., 2003

Конакчиев, Д. Икономика на публичния сектор. В., ВСУ, 2005

Кънчев, М. Основи на управлението. С., 1999

Личев, И. Управление на организациите в публичния сектор. Сб. „Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст“, С., изд. ГАЛ-ИКО, 2000

Мокочиев, К. и колектив. Теория на държавата и правото. С., 1968

Николов, Ив. Теория на социалните системи за управление. С., 1981

Ставрев, С. Основи на мениджмънта. ПУ „П. Хилендарски“. 1996

Ставрев, С. Основи на управлението. С., 1999

Ставрев, С. Кризата на публичния мениджмънт. С., изд. „Класика и Стил“, 2007

Харизанова, М., М. Кузманова, М. Александрова – Бошна¬кова, Н. Миронова - Ангелова. Управление - теория и практика. С., 2002

Христов, Х. Управление на публичния сектор. С., УНСС, 2004

Христов, Х. Нови подходи в управлението на публичния сектор. С., УНСС, 2005

Цанков, В. Местно управление на Република България (орга¬низационно-правен аспект). С., 1998

Чуждестранни автори с преведени публикации на български език

Бастиа, Ф. Държавата. С., изд. МаК, 2008

Брайън, К., П. Джаксън. Новият мениджмънт в публичния сектор – адаптиран вариант. Учебник „Икономика на публичния сектор - адаптиран вариант“. Глава седма (адаптирана и допълнена от Георги Манлиев). С., 1998

Бройер, Щ. Държавата – създаване, типове и организационни стадий. С., Военно издателство, 2004

Бюрдо, Ж. Държавата. С., 2007

Вебер, М. Теория на господството. С., 1992

Вебер, М. Социология на господството. Социология и ре¬лигия. С., 1993

Грийн, Р. 48-те закона на властта. С., 2001

Крейнър, Ст. Ключови идеи в мениджмънта – теоретиците, които промениха света. С., „ИнфоДАР“ ЕООД, 1998

Ледийн, М. Макиавели за модерното лидерство. С., 2003

Лок, Дж. Два трактата на управлението. С., изд. „Гал-Ико“, 1996

Низбет, Н. Социална промяна и история. С., 1980

Сартори, Дж. Теория на демокрацията, кн. 1, 2, С., 1997

Тофлър, А. Третата вълна. С., 1991

Тофлър, А. Трусове във властта. С., 1991

Тофлър, А. Шок от бъдещето. С., 1992

Тофлър, А. Прогнози и перспективи. С., 1993

Чуждестранни автори с публикации на чужд език

На руски език

Кабашов, С., И. Гимаев, С.Лавреньев. Местное самоуправление и муниципальная служба в системе властных отношений. Уфа, 2006

Кабашов, С. Государственная служба – основные Этапы развития как науки и професси от древного мира до начала ХХ века. Москва, 2013

Мухин, В. Изсследование систем управления. Москва, 2006

Понкин И.В. Общая теория публичного управления: Избранные лекции / Международный институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – М., 2013

Райзберг, Б. Курс управления экономикой. Санкт-Петербург, 2003

Сурин, А., Ю. Петрунин, И. Мысляева, М. Панов, Л. Семенникова, А. Соловьев. Классики теории государственного управления: управленческие идеи в России. Факультет государственного управления МГУ. Москва, 2008

На английски език

Aldag, R. Y., Stears T.M., Management, SW Publishing, 1997

Baron, R. Baron, R. (1993). Behavior in organizations Boston London, 1986

Dubrin, A. Praktyczna psychologia zarzadzania, Warszawa, 1978

Fox, C., Miller H. Postmodern public administration. SAGE publications,1995

Liebel, H. Furungspsichologie, Gotingen, Toronto, Zurich, 1978

Mullins, L. Management and Organisational Behavior, London, 1989

Turban, E,, J. R. Meredit, Fundamentals of Management Science, Fifth edition, IRWIN, Boston, 1991

Matteson, M. T., Ivancevich J. M., Management and Organizational Behavior Classics, IRWIN, 1993

Miller, G.,Yang, K. Handbook of research methods in public administration. 2nd edition. Auerbach Publications, 2008

Hellriegel D., Slocum J. Management challenge. Second edition, Macmillan, Canada, 1994

Kyle Bruce, “Henry S. Denniso, Elton Mayo, and Human Relations historiography” in: Management & Organizational History, 2006

Barzelay, Michel 1999. “How to Argue About the New Public Management”, International Public Management Journal. 2/2/A//: 183-216

Barzelay, Michel.2001. The New Public Management: Improving Research and Policy Dialogue. Berkeley: University of California Press.

Behn, Robert.1998. “The New Public Management Paradigm and the Search for Democratic Accountability”, International Public Management Journal. 1/2/: 131-164

Bozeman, Barri/ed./. 1991. Public Management: The State of the Art. San Francisco: Jossey-Bass.

Garson, G. David, Overman, Samuel E.. 1983. Public Management Research in the United States. New York: Preger.

Gruening, Gernod. 2001. “Origin and Theoretical Basis of New Public Management”. International Public Management Journal. 4/2001/: 1-25

Lawrence R. Jones, Thompson F. 1999. Public Management: Institutional Renewal for the Twenty- First Century. Stamford: JAI Press.

Kelman S., Tompson F., Lawrence R. Jones, Schedler K. 2003. ”Dialogue on Definition and Evolution of the Field of Public Management”. International Public Management Review.4/2/: 1-19

Ketll D. 2000. The Global Public Management: A Report on the Transformation of Governance, Washington DC: Brookings Institution Press.

Lunn E.L. 1996. Public Management as Art, Science, and Profession. Chatham NJ: Chatham House.

Lunn E.L. 1997. “The New Public Management as an International Phenomenon: A Skeptical View”, International Public Management Journal. 1:1/1997, reprinted in L. R. Jones and Kuno Schedler, eds., International Perspectives on the New Public Management/Greenwich, CT: JAI Press, 1997

Ewan F. 2206. The Oxford Handbook of Public Management.

Средства за оценяване:

Текущ контрол

1. Предаден реферат – текуща оценка след проверка в MOODLE - НБУ

2. Тест - първа част (включва въпроси от №1 до №9)

3. Тест – втора част (включва въпроси от №10 до №18)

СТУДЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОКРИЛИ И ТРИТЕ ФОРМИ НА ТЕКУЩОТО ОЦЕНЯВАНЕ (РЕФЕРАТ И ДВА ТЕСТА) СЕ ЯВЯВАТ НА ФИНАЛЕН ИЗПИТ, КАТО ОЦЕНКИТЕ ИМ ОТ РЕФЕРАТА УЧАСТВА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА КРАЙНАТА ИМ ГОДИШНА ОЦЕНКА.