BUTB202D Въведение в маркетинга

Анотация:

Целта на курса е да обобщава получените теоретични знания в областта на маркетинга и им придава подчертана практическа насоченост.

Целта на курса е студентите да приложат напрактика получените задълбочени знания за методологията на разработване, оценка, избор и реализиране на маркетингови стратегии и да се формират умения за прилагане на тези знания в практиката. Целта е да се приложат напрактика в логическа последователност стратегическите аспекти на маркетинговия процес: същността, характеристиките и етапите на стратегическо маркетинговото планиране, методологията на стратегическите маркетингови анализи, съдържанието и структурата на маркетинговата стратегия и процеса на нейното формулиране и оценка, класифицирането на маркетинговите стратегии според различни критерии, особеностите на проектиране на маркетинговата организационна структура и на маркетинговия контрол.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

*съвременните виждания за същността на маркетинга и осъзнават неговата ключова роля в дейността на организациите, чрез решаване на казуси и проблемни ситуации.

*процеса на анализ на обкръжаващата среда, провеждането на маркетингови проучвания и изграждането на маркетингова информационна система, проучване на потребителското поведение и факторите, които го обуславят, чрез решаване на практически задачи.

* разбират процеса на разработване на целевия пазар на организацията чрез прилагане на знанията напрактика;

*получават знания за значението и основните характеристики на елементите на маркетинг микса на организацията, с помощта на практически задачи.

2) могат:

*да използват маркетинговия категориен апарат напрактика;

*да прилагат основните маркетингови принципи при решаване на конкретни практически казуси.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. СЪЩНОСТ, НЕОБХОДИМОСТ, КАТЕГОРИЕН АПАРАТ НА МАРКЕТИНГА. МАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПАЗАРНО СЕГМЕНТИРАНЕ ИЗБОР НА ЦЕЛЕВИ ПАЗАР ПРОДУКТЪТ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС ЦЕНАТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС ДИСТРИБУЦИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГОВИЯ МИКС МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ И ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ

Литература по темите:

Котлър, Ф., Маркетинг 5.0, Локус,2023

Котлър, Ф., Фернандо Триас де Бес, Въведение в маркетинга, Класика и стил, 2013

Котлър Ф., Еволюция на маркетинга, “Класика и стил”, 2003.

Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

Котлър Ф. Управление на маркетинга, “Графема”, 1996

Младенова, Г., колектив, Маркетинг, Издателски комплекс – УНСС, 2012

Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”, 2006.

Младенова,Г., Н.Димова, Основи на маркетинга, НБУ, 2009

Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. “Форком”, 1994.

Kotler, Ph., Kotler for Marketing. How to create,win and dominate markets, free press,2012