BAMB523D Търговско право

Анотация:

Целта на курса по "Търговско право" е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на отрасъл Търговско право в българската правна система.

Изясняват следните основни въпроси:

1.Видове търговци съгласно Търговския закон - условия за учредяване , функциониране и прекратяване.

2. Основни индивидуализиращи белези на търговците

3.Търговско представителство

4.Видове търговски сделки и тяхното значение за търговския оборот

5. Търговски регистър и правно значение на регистъра

6.Основни положения за производствата по ликвидация и несъстоятелност

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Конкретната правна регламентация и източниците на търговското право. Видовете субекти на търговското право - учредяване, управление, прекратяване и ликвидация.

Условията за сключването и действителността на основните видове сделки в търговското право.

2) могат:

Да разбират основните юридически понятия в областта на търговското право. Да разбират какви правни средства са необходими за постигането на определен икономически резултат - създаване на правен субект, сключване на правна сделка.

Да боравят с нормативен материал. Да използват правото за постигане на конкретни икономически цели. Да познават административната и наказателната отговорност и предвижданите санкции при нарушаване на правилата на икономическия живот


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Основи на правотоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ланджев Б., Търговско право. С.,

Голева, П. Търговско право. С., 2009 (и други издания)

Голева, П. Търговски сделки. С., 2012 (и други издания)

Таджер, В. и др. Капиталови търговски дружества. С., 2011

Средства за оценяване: