CASM261 Драматургичен семинар II част

Анотация:

Курсът представя систематично най-съвременните методи в сценарийното творчество, които разкриват механизма на изразяване на човешкия разказ с въздействащ киноезик.

Всяка от темите се допълва с части от филми, илюстриращи основни тези, застъпени в лекциите. Целта на семинарните занятия е да се постигне затвърждаване на материала от теоретичната част в една по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалното мислене у студентите.

Целта е да се систематизира и проблематизира информацията за драматургията на филмовия сценарий с цел разчитането й на практическо ниво от сценаристи, режисьори, оператори, сценографи.

Курсът включва и индивидуална работа със студентите върху сценариите им за магистърски филми и проекти.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

проф. Светла Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1/ще знаят:

Как да избират и разработват най-ефективният драматургичен подход за авторските си цели.

2/ще могат:

Да пишат за киното и телевизията както чрез не разказвателни форми, така и чрез истории, разказани с движещите се образи, драматично действие и диалог


Предварителни изисквания:

Знания за филмовата естетика, история на киното и неговите изразни средства, стабилни познания и умения за драматургично изграждане.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Аристотел, За поетическото изкуство, С.,1975

2. Аристотел, Реторика,С.1993

3. Тодоров,Цветан, Поетика на прозата, С.1987

4. Проп,Владимир, Морфология на вълшебната приказка, С.,1992

5. Балаж,Б.,Избрани произведения,С.,199

6. Христова,Светла, Да напишем киносценарий, С., НБУ,2003

7. Христова, Светла, Сценарийният сюжет, С., НБУ, 2010

8. Христова, Светла, Киносценарият - написване и пренаписване, изд.Сиела, 2012 г.

9.Милев, Неделчо, Относителност и екран, С.НИ, 1978

10.Димитрова,Мая, Метаморфози в общуването: автор-екран-зрител, Институт за изкуствознание, БАН, 2006

11.Пудовкин,Всеволод, Теория и критика, избрано,С.изд.НИ,1973

12.Айзенщайн,С.,М.,Избрани произведения в 3 тома,С., НИ, 1971/1977

13.Трюфо, Франсоа, Хичкок&Трюфо, ИК Колибри, 2005

14. Кариер, Жан-Клод, Невидимият филм, ИК Колибри,С., 2003

15. Bordwell, David, Narration in the Fiction Film, The University of Wisconsin Press, 1985

16. Forster, E. M. Aspects of the Novel, New York: Harvest HBJ, 1927

17. Genette, Gerard, Figures ІІІ, Paris, Ed. du Seuil, 1972

18. Gulino, Paul,Screenwriting. The Sequence Aproach, The Continuum Internatoinal Publishig Group, New York, London, 2004

19. McKee, Robert, Story, Harper Collins Publishers, NY., 1997

20. Russin, Robin, Downs, William, Screenplay, Silman-James Press, L. A., 2003

21. Stern Bret, How to shoot a feature film for under $ 10,000 : and not go to jail, Raintree County Press, 1999, Harper Collins Publishers Inc. 2000, 2002

22. Scholes,R.E., R.Kellogg, The Nature of Narrative, New York: Oxford Univ.Press, 1966

23. The Modern English Dictionary, Galley Press, 1979

24. The New Lexicon Websteer`s Encyclopedic Dictionary of the English Language, deluxe edition, 1991 edition, Lexicon Publications Inc., New York

25. Thompson, Kristin, Storytelling in the New Hollywood , 1999

26. Velikovsky, J. T. Guide To Feature Film Writing a screenwriter`s workbook, 2003

27. Wallace, Martin. Recent Theories of Narrative. Cornell University Press, London, 1986

28. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title.Monomyth&action.edit 13.10.2005

29. http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell

30. http://monomyth.org/index.php?module.article&view.3&MMN_position.7:7 от 13.10.2005

31. http://screenwritersguild.org/storystructure.htm

32. http://www.connect.net/georgen/maslow/htm

http://www.skepticfiles.org/atheist2/hero.htm от 13.10.

Средства за оценяване:

самостоятелно разработени драматургични задачи;

писане на сценарий по готов филм;

участие в дискусии;

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 30%

ПИСМЕН ИЗПИТ 50%

УСТЕН ИЗПИТ 20%

Дата на провеждане на текущия контрол - 7 и 14 седмица

Дати на провеждане на текущия контрол - 7 и 14 седмица