MALM107 Научноизследователска работа в процеса на преподаване

Анотация:

Курсът има за цел да развие у бъдещите или вече практикуващите преподаватели критично отношение към учебния процес и умения да идентифицират и изследват проблемите в чуждоезиковото обучение успоредно с протичането на учебния процес. Представят се различни методи за събиране и обработване на емпиричен материал, за провеждане на експерименти в учебна среда и анализ на експериментални данни, за въвеждане на резултатите от изследователската работа в практиката. Курсът се състои от 30 аудиторни часа, които са свързани с различни форми на учебна натовареност:

10 часа теоретични ракурси на проблема;

10 часа работни семинари;

8 часа работа по индивидуалните проекти на студентите;

2 часа представяне на изследователския проект.

Предвижда се и самостоятелна работа на студентите, свързана с преглед на литературата по проблема, проучване на особеностите на един конкретен учебен контекст и разработване на собствен изследователски проект, с оглед на идентифицираните проблеми.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

" широк набор от съвременни методи и техники за събиране и обработване на емпиричен материал от класната стая.

2) могат:

" критично да анализират процеса на чуждоезиково обучение и да идентифицират и изследват проблемите успоредно с протичането на учебния процес;

" самостоятелно да планират, разработват и провеждат научни изследвания в процеса на преподаване;

" да въвеждат резултатите от изследователската работа в практиката;

" да подбират и прилагат адекватни методи и техники за събиране на данни в учебна среда и техния анализ;

" да представят своя проект в писмена и устна форма.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" задълбочени познания по методика на чуждоезиковото обучение;

" умения по писмено изложение и създаване на академичен текст.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Библиография по темите.

1. Allwright,D. (1996). Integrating Research & Pedagogy. London: Heinemann

2. Hopkins, D. (1993) A Teacher’s Guide to Classroom Research.

3. McDonough J. (1997) Research Methods for EL Teachers. Arnold

4. Nunan,D. (1989) Understanding Language Classrooms. Upper Saddle River: Prentice Hall

5. Nunan, D. (1992). Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press

6. Seliger, H.W. and Shohamy, E. (1989). Second Language Research Methods. Oxford: Oxford University Press

7. Schon, D. (1983) The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. United States: Basic Books, Inc.

8. Schon, D. (1987) Educating the Reflective Practitioner. San Francisco, CA: Jossey Bass

9. Stanley,C. (1999). Learning To Think, Feel & Teach Reflectively. Cambridge: Cambridge University Press

10. Swales, J. (1990). Genre Analysis. Cambridge: Cambridge University Press

11. Swales, J. and Feak, C. B. (1994). Academic Writing for Graduate Students. Michigan: University of Michigan Press

12. Trzeciak, J. and Mackay, S.E. (1994). Study Skills for Academic Writing. Upper Saddle River: Prentice Hall

13. Usher,R. (1996). Positivist Epistemology & Research. (unpublished)

14. Wallace, M. (1998) Action Research. Cambridge: Cambridge University Press

15. Бижков, Г. (1995) Методология и методика на педагогическите изследвания. София: Аскони-Издат

16. Бижков, Г. (1999) Педагогическа диагностика. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”

Средства за оценяване:

Аспекти при формирането на оценката:

" представяне на изследователски проект 80 %;

" участие в дискусиите по време на курса 20 %.