MALM101 Стратегии на ученето и умствения труд

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа и фокусира вниманието на студентите върху основни типове тактики и стратегии, използвани от обучаваните при изучаване на чужд език.

Наред с разясняването на теоретичните обосновки за предимствата и недостатъците на всеки тип стратегии, студентите не практика усвояват и/или доразвиват умението за подбор и приоложение на подходящи тактики в конкретна езикова ситуация.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите могат

* да прилагат ефективни решения за оптимизиране на процеса на езикоусвояване чрез прилагане на разнообразни комуникативни стратегии и тактики;

• да дават компетентна оценка за ефективността на конкретно умение за учене прилагано от обучаваните и поощряват развиването на тези умения у изучаващите чужд език


Предварителни изисквания:
Успешно завършени курсове по Методика на ЧЕО.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бояджиева-Миленова, М. Комуникативни стратегии и изучаване на чужд език. В: Проблеми на овладяването на чужд език. София: Народна просвета. С. 82-91, 1988

Стефанова, П. и др. Стратегии и техники за работа с текст. В: Чуждоезиково обучение, 2005

Фолмер, Г. , Холберг, Г.: Стратегии на ученето и на умствения труд. Top Training. София, Просветар 1993

Corder, P. Strategies of communication. В: Strategies in Interlanguage Communication. C. Faerch/ G. Kasper (eds.). London and New York: Longman, 1990

Missler, B. Fremdsprachenlernerfahrungen und Lernerstrategien. Eine empirische Untersuchung. Tubingen: Stauffenberg, 1999

O’Malley, J.M., Chamot, A. Learning Strategies In Secong Language Acquisition, Cambridge:CUP, 1990

Oxford, R. Language Learning Strategies what every teacher should know. 10. Ed. Boston: Heinle&Heinle, 1999

Rampillon, U. Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht. Handbuch. Max Hueber Verlag, Ismaning,1989

Rampillon, U. Lernen leichter machen. DaF. Ismaning Max Hueber Verlag, 1989

Rampillon, U., G. Zimmermann (Hg.). Strategien und Techniken beim Erwerb fremder Sprachen. Ismaning: Hueber, 1997

Wenden, А., J. Rubin, ed. Learner Strategies in Language Learning. Cambridge: Prentice Hall International, 1987

Tarone, E. Some thoughts on the notion of communication strategies. В: Strategies in interlanguage Communication. C. Faerch, G. Kasper (eds.) London and New York. Longman, 1990

Средства за оценяване:

курсова работа