MALM224 Методика на чуждоезиковото обучение – II част (Проверка и оценка на постиженията)

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Светлана Ташевска  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р
преп. Галина Величкова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: