MALM335 Практика: Текуща педагогическа практика (гръцки език)

Анотация:

Текущата педагогическа практика трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация

на студентите по избраната от тях тясната специалност – педагогика на обучението по чужд език и да ги подготви за

преддипломния стаж.

Курсът цели:

? да даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания от курса по методика на

чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

? да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

? да развие у студентите умения и навици за работа в класната стая;

? да развие умения за критически анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното

място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

? подготовка на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва наблюдение на класа и

ментора в час, подготовка за урока, написване на урочен план) (10 ч.)

? изнасяне на уроци (10 ч.)

? самоанализ и обсъждане на изнесените уроци под ръководството на методик и/или ментор (предполага активност

от страна на студентите по време на дискусиите, подготовка на писмен самоанализ на проведения урок). (10 ч.)

Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

? оценка на резултатите от самостоятелната работа (урочните планове и писмената самооценка, представени в

портфолио) – 50%;

? оценка на поне 2 открити урока – 50%.

Информация относно провеждането на текущия контрол:

? всяко занятие се наблюдава и обсъжда с ментора/ действащия учител на класа, който в края на текущата практика

представя писмен доклад за представянето на студента;

? двете посещения се договарят с методика и обикновено се провеждат в средата и края на периода на

педагогическа практика за конкретния студент;

? портфолио – предава се в края на текущата педагогическа практика.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Григорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в началната и основната степени на

българското общообразователно училище.

2) могат:

? да прилагат творчески придобитите знания и умения за преподаване на чуждия език и управление на учебния процес;

? да подлагат на конструктивен анализ и изследват конкретни методически проблеми на работното място;

? да вземат бързи и добре обосновани решения в процеса на интензивно обучение по чужд език.
Предварителни изисквания:
по новогръцки език на ниво С1 от Европейската езикова рамка;

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Стефанова, П. (2007) Чуждоезиково обучение – учене, преподаване, оценяване. София: Изд. Сиела

3. Шопов, Т. (2002) Чуждоезиковата методика. София: Университетско издателство “Св.Климент Охридски”

4. Александров П. (1975), Индивидуализацията в учебния процес, Народна просвета, №6, С.

5. Андреев Марин (1996), Процесът на обучението – дидактика, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”,

С.

6. Андреев Марин (1995), Оценяването в училището, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С.

7. Бижков Георги, Володар Краевски (2004), Методология и методи на педагогическите изследвания, Университетско

издателство “Св. Кл. Охридски”, С.

8. Бижков Георги (1984), Критерии за оценка на педагогическите изследвания, Изд. На МНП и СУ “Св. Климент

Охридски”, С.

9. Бижков Георги (1992), Теория и методика на дидактическите тестове, С.

10. Ellis, R. (1985). Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press

11. Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

12. Richards, J. C. and Rogers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge:

Cambridge University Press

13. Davcheva, L. and Tarasheva, E. (1998). Branching out - A Cultural Studies Syllabus.

14. Parrott, M. (1993). Tasks for Language Teachers. CUP

15. Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. CUP

16. Gower, R. and Waters, S. (1983). Teaching practice handbook. Heinemann

Дата:

Средства за оценяване:

портфолио: 50%

устен изпит: 50%