MALM332 Практика: Текуща педагогическа практика (испански език)

Анотация:

Текущата педагогическа практика трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация на студентите по избраната от тях специалност – учител по чужд език и да ги подготви за преддипломния стаж и бъдещето упражняване на професията в реална работна среда. Курсът цели:

• да даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания от курса по методика на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

• да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

• да развие у студентите практически умения и навици за работа в класната стая;

• да развие умения за критичен анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

• подготовка на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва наблюдение на класа и ментора в час, подготовка за урока, написване на урочен план)

• изнасяне на уроци

• самоанализ и обсъждане на изнесените уроци под ръководството на методик и/или ментор с цел професионално израстване и развитие на педагогическата компетентност (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите, подготовка на писмен самоанализ на проведения урок).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Магдалена Караджункова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

• съвременните тенденции в методика на чуждоезиковото обучение;

• основните компоненти на учебния процес по чужд език, нормативните документи, задачите на учителя в обучението;

• отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в съответната степен на българското общообразователно училище.

2) могат:

• да прилагат придобитите знания и умения за преподаване на чуждия език и управление на учебния процес в конкретен учебен контекст;

• да планират поредица от учебни занятия по чужд език за постигане на конкретни учебни резултати;

• да адаптират учебния комплекс по чужд език при необходимост;

• да изследват конкретни методически проблеми на работното място и да вземат добре обосновани решения за повишаване на ефективността на процеса на обучение;

• да подлагат на конструктивен анализ собствените педагогически практики и да се учат от почерпения опит.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по испански език на ниво С1 (и по-високо) по Европейската езикова рамка;

• задълбочени познания по дидактика и методика на ЧЕО.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Newby, D. et al. (2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: а reflection tool for language teacher education, Graz: Council of Europe (испанска версия)

3. Обща европейска езикова рамка, изд. Релакса, Варна, 2006

• Допълнителна:

1. Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Изд. на НБУ и “Селекта”

2. Стефанова, П. (1999) Методика на чуждоезиковото обучение. София: Изд. “Парадигма”

3. Стефанова, П. (2007) “Чуждоезиковото обучение – учене, преподаване, оценяване. София: Изд. “Сиела”

4. Alonso, E. (2012) Soy Profesor/a: Aprender a Ensenar: 1 y 2, Madrid, EDELSA

5. Varios autores (2008) Gramatica Basica del Estudiante de Espanol, Barcelona Difusion

6. CVC. Ensenanza. Biblioteca del profesor de espanol -

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/default.htm

7. Todoele.net - http://www.todoele.net .

8. MarcoEle: revista de Didactica Espanol como Lengua Extranjera - http://marcoele.com/, 2018 г.