MALM330 Практика: Текуща педагогическа практика (немски език)

Анотация:

Текущата педагогическа практика трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация на студентите по избраната от тях тясната специалност – педагогика на обучението по чужд език и да ги подготви за преддипломния стаж. Курсът цели:

• да даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания от курса по методика на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

• да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

• да развие у студентите умения и навици за работа в класната стая;

• да развие умения за критически анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

• запознаване с училището, с педагогически специалисти, с правилниците за дейността на училището, с вътрешния трудов ред, с училищния учебен план, с учебната програма и годишното тематично разпределение в класа, в който ще се наблюдава и преподава;

• подготовка на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва наблюдение на класа и ментора в час, подготовка за урока, написване на урочен план);

• изнасяне на уроци;

• самоанализ и обсъждане на изнесените уроци под ръководството на методик и/или ментор (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите, подготовка на писмен самоанализ на проведения урок);

• запознаване с учебна документация (личен картон на ученика, главна книга, електронен дневник и др.).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

- отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в началната и основната степени на българското общообразователно училище

- особеностите на работата в училището като образователна институция - характеристики на учебната институция, правилник за вътрешния ред, видове учебна документация (личен картон на ученика, главна книга, електронен дневник и др.) и изисквания за работа с нея.

2) могат:

- да прилагат творчески придобитите знания и умения за преподаване на чуждия език и управление на учебния процес;

- да работят с учебна документация (личен картон на ученика, главна книга, електронен дневник и др.);

- да подлагат на конструктивен анализ и изследват конкретни методически проблеми на работното място;

- да вземат бързи и добре обосновани решения в процеса на интензивно обучение по чужд език.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• теоретични познания по методика на ЧЕО;

• преминат курс по хоспитиране;

• комуникативна компетентност по немски език на ниво С1 (и по-високо) по Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Newby, D., et al. (2007): Europaisches Portfolio fur Sprachlehrende in Ausbildung. Ein Instrument zur Reflexion. Graz: Europarat

• Допълнителна:

1. НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

1. Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Изд. на НБУ и “Селекта”

2. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

3. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

4. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

5. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

6. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

7. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

8. Стефанова П. (1999), По въпроса за планирането на учебния процес по чужд език", сп. ЧЕО, кн. 5

9. Стойчева, Д. (2000), Педагогическа практика - цели, съдържание, организационни форми, сп. ЧЕО, кн.5-6

10. Gower, R. and Waters, S. (1983). Teaching practice handbook. Heinemann

11. Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press

12. Schart, Michael, Legutke, Michael. Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. Deutsch lehren lernen. Einheit 1. Berlin u.a.: Langenscheidt, 2012

13. Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

14. Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Pres

15. Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. CUP

16. Ziebell Barbara, Schmiedjell Annegret (2012). Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung. Langenscheidt: Berlin, Munchen, Leipzig, Wien, Zurich, New Jork, Langenscheidt