MALM218 Проект: Учебна програма по чужд език

Анотация:

Разглеждат се основни въпроси на курикулум-теорията, на образователната политика, видове планиране, цели на обучението по чужд език. Необходими са предварителни познания по методика на обучението по ЧЕ.

Цели:

• да подготви студентите да могат самостоятелно да разработват учебна документация за нуждите на ЧЕО в зависимост от конкретните условия, при които то протича.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите могат:

• да разработват самостоятелно учебни програми за конкретни условия на обучение

• да осъществяват дългосрочно и краткосрочно планиране на учебния процес по чужд език във всички форми и видове на чуждоезиковото обучение.


Предварителни изисквания:
Знания по методика на ЧЕО.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Петров Петър (2004 ), Дидактика. Изд. „ВЕДА СЛОВЕНА” – ЖГ, С.

Андреев Марин (1995), Процесът на обучението. Дидактика. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С. (Глава осма и Глава десета)

Патев П. и др. (1993), Входно-изходно равнище на учебния предмет "Чужд език" в българското основно училище , сп. Чуждоезиково обучение, кн. 4

Патев П. и др. (1995), Входно-изходно равнище на учебния предмет "Чужд език" за гимназиалната степен на българското училище: учебен курикулум , сп. Чуждоезиково обучение, кн. 3- 4

Патев П. и др. (1995), Входно-изходно равнище на учебния предмет "Чужд език" за българските езикови гимназии: учебен курикулум МОНТ, София

Стефанова П и др.(1992), Проект за държавни образователни изисквания за знания и умения и оценяването им по учебния предмет "Чужд език" в средното училище, сп. Чуждоезиково обучение кн.1

Стефанова П. , Р. Цанева (1989), Система на чуждоезиковата подготовка, сп. Народна просвета, кн. 3

Стефанова П. , Т. Шопов, Р. Цанева (1990), Проект за система на чуждоезиковото обучение в средното училище, сп. Болгарская русистика, кн.6

Катвикски препоръки за развитие на курикулум-теорията (1992), сп. Чуждоезиково обучение, кн.6

Стефанова П. (1992), По въпроса за целите на обучението по чужд език, сп. Чуждоезиково обучение, кн.5

Стефанова П. (1993), За чуждоезиковото обучение в променяща се България , сп. Педагогика, кн.12

Стефанова П. (1994), За потребностите от чужди езици у нас, сп. Чуждоезиково обучение, кн.2-3

Дринова Р.(1992), Стратегии на усвояване и стратегии на комуникация, сп. Чуждоезиково обучение, кн.3

Петрова М.( 1992), Компоненти на комуникативната компетентност и тяхното отражение в поведението на обучавания и на преподавателя, сп. Чуждоезиково обучение, кн.6

Симеонова Й. (1992), Педагогическото общуване в обучението по чужд език, сп. Чуждоезиково обучение, кн.2

Шопов Т.(1989), Две тенденции в чуждоезиковото обучение, сп. Чуждоезиково обучение, кн.3

Шопов Т.(1998), Вторият език, Университетско издателство "Св. Кл.Охридски", С.

Стефанова П.(1996), Входно-изходните равнища на учебния предмет "Чужд език" за българското училище и праговите равнища по английски, френски, немски, испански, италиански и руски език на Съвета на Европа, сб. Приложна лингвистика и методика на ЧЕО, НБУ, С.

Стефанова П., Т.Шопов (1996), Как да разбираме ВИР на ЧЕО, сп. Педагогика, кн.2

Стефанова П., Т.Шопов (1996), Изследване на постиженията в обучението по чужд език в средното училище, сп. Чуждоезиково обучение, кн.6

Държавни образователни изисквания за средно образование по чужд език (2001), сп. Чуждоезиково обучение, кн.1

Стефанова П.(1999), Методика на очуждоезиковото обучение, изд. Парадигма, С.

Bimmel P., B.Kast, G. Neuner (1994), Arbeit mit Lehrwerklektionen, Kassel, Munchen, Tubingen, Langenscheidt

Публикации на студенти :

Л. Митева-Аначкова, Проект на учебна програма по английски език –

предограмотителен период на деца от 3.5 до 6.5 години, сп.

Чуждоезиково обучение кн.2/2003

М. Тодорова, В Михайлова , Проект на учебна програма по английски език за 1 и 2 клас – свободноизбираема подготовка, сп. Чуждоезиково обучение кн.2/2003

Даниела Тенева, Проект на учебна програма по английски език за ранното чуждоезиково обучение), сп. Чуждоезиково обучение кн.6/2005

Средства за оценяване:

Самостоятелно разработване на учебна програма по чужд език.