MALM112 Методи на подготовка на учители по чужд език

Анотация:

Курсът се състои от 30 аудиторни часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

• теоретични ракурси на проблемите - 10 часа (изискват активност от страна на студентите и предполагат участие в дебатите по време на обсъждането на темите от курса);

• работни семинари - 10 часа (също изискват активност от страна на студентите и предполагат самостоятелна работа по подготовка и провеждане на методически семинари по предварително зададени теми);

• ролеви игри за симулация на след-урочна дискусия и методическо ръководство - - 10 часа (също изискват активност от страна на студентите и предполагат изготвяне на урочни планове и изнасяне на учебна симулация на работа в класна стая, както и на след-урочна дискусия и критичен дебат по демонстрираната професионална компетентност).

Сред целите на курса са:

• да запознае студентите с основните принципи и аспекти на подготовката на бъдещи учители по чужд език, както и на професионалното развитие и последващата квалификация на действащите учители по чужд език;

• да представи различни методи и техники за педагогическа подготовка и професионално развитие, както и да предостави шанс на обучаваните за тяхното усъвършенстване;

• да способства за изграждане на висококвалифицирани методици и обучители, способни да вземат самостоятелни решения и да подпомагат подготовката и израстването на млади специалисти.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

• методите за установяване на потребностите и дефицитите в подготовката на действащи учители по чужд език;

• принципите и методологията на първоначалната подготовка и професионалното развитие на учителите по чужд език.

2) могат:

• да анализират критично своята работа и да се стремят към самоусъвършенстване;

• да разбират и прилагат творчески принципите на подготовка и подпомагане професионалното развитие на бъдещи учители по чужд език в съответната степен на обучение;

• да избират и прилагат подходящи умения и методи за работа с бъдещите и действащите учители според конкретната ситуация в работата си с тях;

• да подготвят и изнасят семинари за повишаване квалификацията на учители по чужд език по актуални теми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• задълбочени познания по методика на чуждоезиковото обучение;

• умения за адаптиране и/или разработване на учебни материали за преподаване на чужд език;

Също така е желателно студентите да имат поне двугодишен стаж в преподаването на чужд език и да демонстрират добри интерактивни умения и способности за работа в екип..Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна:

• Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004). Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

• Димитрова, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Университетско издателство на НБУ

Допълнителна

Чужди заглавия:

1. Bodaczky, C. and Malderez, A. (1999) Mentor courses: A resource book for trainer- trainers. Cambridge University Press.

2. Brooks, V. and Sikes, P (1997) The good mentor guide: Initial teacher education in secondary schools. Open University Press.

3. Brown, S. and McIntyre, D. (1993) Making sense of teaching. Open University Press.

4. Burn, K. (1992) Collaborative teaching. In Wilkin, M. (ed.) Mentoring in schools. Kogan Page.

5. Campbell, D.M., Melenyzer, B.J., Nettles D.H. and Wyman, R.M. Jr. (2000) Portfolio and Performance Assessment in Teacher Education. Boston: Allyn & Bacon

6. Claxton, G. (1990) Teaching to learn. Cassell.

7. Cogan, D. (1995) Using a counselling approach in teacher supervision. The Teacher Trainer. Vol. 9 No. 3.

8. Edge, J. (1992) Cooperative development. Longman.

9. Edwards, A. and Collison, J. (1996) Mentoring and developing practice in primary schools: Supporting student teacher learning in schools. Open University Press.

10. Egan, G. The skilled helper. Andover: International Thompson Publishing Ltd.

11. Fish, D, (1995) Quality mentoring for student teachers: A principled approach to practice. David Fulton Press.

12. Freeman, D. (1982) Observing teachers: Three approaches to in-service training and development. TESOL Quarterly Vol. 16 / 1.

13. Freeman, D (1990) Intervening in practice teaching. In Richards, J.C. and Nunan, D. (eds.) Second language teacher education. Cambridge University Press.

14. Freeman, D. and Richards, J. C. (1996) Teacher learning in language teaching. Cambridge University Press.

15. Gebhard, J.G. (1990) Models of supervision: choices. In Richards, J.C. and Nunan, D. (eds.) Second language teacher education. Cambridge University Press.

16. Hagger, H. Burn, K. and McIntyre, D (1993) The school mentor handbook. Kogan Page.

17. Hargreaves, A. and Fullan, M. (1992) Understanding teacher development. Cassell.

18. Kelly, M. and Grenfell, M. (eds.) (2004) European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference. Southampton University, UK and European Commission, http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/profilebroch_en.pdf

http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/profilebroch_de.pdf

http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/profilebroch_fr.pdf

19. Kerry, T. and Mayes, A.S. (1994) Issues in mentoring. Whitaker.

20. King, D. (1983) Counselling for teachers. ELT Journal 37 / 4.

21. Malderez, A. (1997) Goals of programmes for (Student) Teachers. Unpublished paper, presented a course in Cluj, Romania, July 1997.

22. Maynard, T. (1997) An introduction to primary mentoring. Cassell.

23. McIntyre, D. (1994) Mentoring - perspectives on school-based teacher education. Kogan Page.

24. Medgyes, P. and Malderez, A. (1996) Changing perspectives in teacher education. Heinemann.

25. Nunan, D. (1989) Understanding language classrooms. Prentice Hall International.

26. Nunan, D. (1992) Collaborative language learning and teaching. Cambridge University Press.

27. Parsloe, E. (1994) Coaching, mentoring and assessing: a practical guide to developing competence. Whitaker.

28. Richards, J. C. and Lockhart, C. (1994) Reflective teaching in second language classrooms. Cambridge University Press.

29. Rogers, C.R. (1969) Freedom to learn. Charles Merrill.

30. Rogers, C.R. (1982) Freedom to learn for the 80s. Charles Merrill.

31. Schon, D.A. (1983) The reflective practitioner: How professionals think in action. Temple Smith.

32. Schon, D.A. (1987) Educating the reflective practitioner. Jossey Bass.

33. Smith, P. and West-Burnham, J. (eds.) (1993) Mentoring in the effective school. Longman.

34. Tomlinson, P. (1995) Understanding mentoring: Reflective strategies for school-based education. Open University Press.

35. Wilkin, M. (ed.) (1992) Mentoring in schools. Kogan Page.

36. Williams, M. and Burden, R. L. (1997) Psychology for language teachers. Cambridge University Press.

37. Woodward, T. (1991) Models and metaphors in language teacher training. Cambridge University Press.

38. Yeomans, R. and Sampson, J. (1994) Mentorship in the primary school. Falmer Press.

Български:

• Aткинс, Дж., Димитрова, С. и Ташевска, С. (1998) ‘Why do mentors need special training’, Чуждоезиково обучение, кн. 3-4, с. 60-65

• Димитрова, С., Aткинс, Дж. и Ташевска, С. (1998) ‘Let’s ask the mentees’. School Experience, vol. 2, No. 3, pp. 12-17

• Харакчийска, Ц., Стефанова, Е., Йорданова, М., Ангелова, В., Великова, С., Иванова, И., Гешев, Г., Димитрова, С. и Ташевска, С. Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап (Учебният комплект е на български и английски език и включва книжно тяло и DVD с видеозаснети уроци по чужд език). София: Британски съвет, България, 2006.

Публикации на Европейската комисия на Европейския съюз и на Съвета на Европа

?- Common European Framework of Reference: Learning, teaching, assessment. Council of Europe, Cambridge University Press, 2001

?- Newby, D. et al. (2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: A reflection tool for language teacher education. Graz: Council of Europe [http://www.ecml.at/epostl.]

?- Gemeinsamer europaischer Referenzrahmen fur Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Council for Cultural Co-operation Education Committee Modern Languages Division, Stasbourg, Langenscheidt Berlin . Munchen . Wien . Zurich . New York 2001

?- Обща европейска езикова рамка: изд. Релакса, Варна 2006

Средства за оценяване:

- анализ и самооценка на собствената педагогическа компетентност (10%);

- провеждане на методически семинар на актуална (за конкретнаната група)тема (30%);

- участие в учебна симулация и ролева игра:

• Учебната симулация предполага планиране (урочен план) и изнасяне на урок в конкретен учебен контекст (30%).

• Ролевата игра предполага провеждане на след-урочна дискусия и предоставяне писмена обратна връзка/оценка на наблюдаваното занятие (30%).