HACM122 Иконография и изобразителен текст

Анотация:

- Да запознае студентите с функциите на изкуството в християнската цивилизация и с основните механизми за визуализация на определени идеи в изкуството.

- Да ризвие у студентите трайни умения за възприемане и дешифриране на някои видове изобразителен текст в християнското средновековие.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят:

- еволюцията на християнското изкуство;

- ще имат базисни знания в сферата на иконографията и еволюцията на стила;

- ще познават най-важните паметници от периода;

Студентите ще могат:

- да използват придобитите знания във всички периоди свързани с европейско изкуство до 19 в.

- ще могат да водят екскурзоводски беседи за най-активните в художествено отношение средища по българските земи;

- ще могат да изготвят научно-мотивирани предложения за консервация, раставрация и социализация на паметници на културата сварзани с христиняската църква.


Предварителни изисквания:
Познания по Средновековно и Възрожденско изкуство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Художественото произведение като изобразителен текст. Иконографията - начин за изграждане на изобразителни текстове.
 2. Съотношение между словесен и изобразителен текст.
 3. Структура на изобразителния текст в християнското средновековие.
 4. Знаковата система на византийската култура. Еволюция на ранновизантийската живопис: от символа към наратива.
 5. Християнският храм - символика и функция. Иконографска програма, разпределение и значение на изображенията в храма.
 6. Иконография на Христос. Иконографски типове - богословско съдържание и отлики. Неръкотворни образи.
 7. Иконография на изобразителните цикли в християнското изкуство. Формиране на христологическия цикъл.
 8. Иконография на св. Богородица. Основни иконографски типове. Богородичен цикъл.
 9. Принципи на визуализация на различни по жанр и структура словесни текстове. Произход на иконографските формули и на отделните иконографски елементи.
 10. Старозаветни наративни цикли (Сътворение и Грехопадение, Мойсеев цикъл, цикъл по живота на Йосиф Прекрасни и др.).
 11. Старозаветни сцени в новозаветен контекст (Каин убива Авел, Гостоприемството и Жертвоприношението на Авраам, Лествицата на Яков, Ноевият ковчег и др.).
 12. Житиеписен текст и иконографска интерпретация: житийните цикли на св. Никола, св. Георги, св. Иван Рилски и др.
 13. Песеннопоетичен текст - визуални съответствия. 1. Илюстриране на Псалтира.
 14. Песенопоетичен текст - визуални съответствия. 2. Цикълът на Богородичния Акатист.
 15. Иконографски канон - същност и формиращи принципи. Иконографски наръчници (ерминии).
 16. Християнският храм - символика и функция. Иконографска програма, разпределение и значение на изображенията в храма.

Литература по темите:

- Т. Коев и Г.Бакалов. Въведение в християнството. С. 1992;

- Ив. Марковски. Въведение в Светото писание, т.І. С. 1932 (или по-късно издание);

- Н. Фрай. Великият код. С.1990;

- А. Грабар. Плотин и корените на средновековната естетика. - В: А.Грабар

Избрани съчинения. т.І, с. 234-251;

- М. Шапиро. Художникът и неговият прочит на литературния текст. - В:

сб. М. Шапиро. Художник, общество, стил. С. 1985 (същото В: сп. Изкуство,

5,1989);

- Ас. Василиев. Ерминии. Технология и иконография. С.1976;

- В. Лазарев. Система живописной декорации византийского храма ІХ-ХІІ в. - В: сб. В. Лазарев. Византийская живопись. Москва 1971.;

- Р. Маринска. Канонът в изкуството. - сп. Изкуство, 9-10/1979;

- Б. Успенски. Съчинения. т. І. Семиотика на изкуството. С. 1992;

- Ст. Кожухаров. Към въпроса за обема на понятието "старобългарска поезия" - Литературна мисъл, 7, 1976;

- К. Станчев. Поетика на старобългарската литература (основни принципи и

проблеми). С. 1982;

- К. Станчев. Стилистика и жанрове в старата българска литература. С. 1985;

- Л. Прашков. Хрельовата кула. С. 1973;

- Е. Бакалова. Към интерпретацията на най-ранния житиен цикъл за Иван Рилски в изобразителното изкуство. - Кирило-Методиевски студии, 1986, 3, 146-154;

- Е. Бакалова. Житиеписно повествование и изобразителна интерпретация. -

Старобългарска литература, 1991, 25-26, 173-187;

- Е. Бакалова. Аспекти на съотношението `словесен текст-изображение` в

Българското средновековие /Песеннопоетична образност - визуални съответствия/. - Проблеми на изкуството, 1991, 1, 3-20;

- Е. Бакалова. Житието на Св. Петка Търновска в късносредновековното изкуство на Балканите. - сп. Родина, С. 1996, 57-84;

- А. Джурова. Томичовият псалтир.

- Г. Геров. Композиции по химнографски творби в средновековното ни

изкуство. - Музикални хоризонти, 12-13, 1989, 203-212;

- Здравка Евстатиева. Иконографски особености на Богородичния Акатист в Арбанашките църкви ХVІІ - ХVІІІ в. В: Античност - Средновековие - Съвременност. Студентски изследвания в чест на проф. Иван Маразов, д.н.

- Лиляна Мавродинова. Иконография.....

- A. Grabar. Christian Iconogaphy: A Study of its origins. The Mellon Lectures in Fine Arts. 1961. Princeton 1968 или A. Grabar. Les voies de creation en iconographie chretienne. Paris 1979 (и по-късни издания)

- N. Sevcenko. The Life of Saint Nicholas in Byzantine Art. Torino 1983

Средства за оценяване:

Визуален тест;

Анализ на произведение на изкуството.