HACM370 Семинар: Средновековно и Възрожденско изкуство

Анотация:

Семинарът има за цел да запознае студентите in situ с най-представителните паметници от Средновековната и Възрожденската епохи, а също и с най-ново публикуваните и включени в оборот паметници.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще познават и ще могат да използват в своята научна практична работа най-представителните християнски паметници на България.
Предварителни изисквания:
Курс по Българско средновековно изкуство, Българско възрожденско изкуство или иконография.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на паметник от епохата

Литература по темите:

Димитров, Вл. Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство

Средства за оценяване:

Участие в семинара;

Резюме на текст;

Презентация.