HACM195 Изкуство и арттерапия

Анотация:

Въвежда в историята на изобразителните изкуства като експресивни и психотерапевтични практики от древността до модерното време. Въвежда в психологически теории и модели за интерпретация на изобразителното изкуство. Представя използването на изобразителното изкуство като терапевтично средство в практиките на експресивната арттерапия.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни феномени от древните религиозни арттерапевтични практики;

• основни психологически теории и модели за интерпретация на визуалното изкуство.

• Основни принципи на експресивната арттерапия

2) могат:

• да прилагат основни психологически интерпретативни теории и методи при анализ на визуални произведения.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в работата по курса
 2. Древните религиозни празници и ритуали като психотерапевтичен и арттерапевтичен пърформънс.
 3. Модерното време и раждането на модерните арттерапевтични теории и практики
 4. Психоаналитични теории за изобразителните изкуства
 5. Хуманистичната, транс-персоналната и гещалт-психологията за изобразителните изкуства.
 6. Психопатология и изобразително изкуство. Арт брут.
 7. Видове изкуства и видове методи в арттерапията
 8. Експресивна арттерапия чрез визуално творчество І ч.
 9. Арттерапевтична сесия І ч.
 10. Експресивна арттерапия чрез визуално творчество ІІ ч.
 11. Арттерапевтична сесия ІІ ч.
 12. Експресивна арттерапия чрез визуално творчество ІIІ ч.
 13. Арттерапевтична сесия ІIІ ч.
 14. Студентски презентации І ч.
 15. Студентски презентации ІІ ч.

Литература по темите:

ОСНОВНА:

Алексиева, Е. Рисунките в психологическото изследване на личността. 2000.

Бакълтър, Сюзън И. Практическа Арт терапия. Център за психосоциална подкрепа, София, 2010.

Дарли, Сюзън; Уенди Хийт, Практическо ръководство по експресивна арт терапия. Център за психосоциална подкрепа, София, 2013.

Друъри, Невил Срещи със сакралното : Шаманизмът и магическите пътешествия на духа. София : Изток-Запад , 2003.

Елиаде, Мирча Шаманизмът и архаичните техники на екстаза. Прев. Тодорка Минева, С., 1995.

София : Издателска къща "Христо Ботев" , 1997.

Елиаде, Мирча. Образи и символи. С., 2002.

Иванова, А. Практикум по арт терапия. София, Център за продължаващо и професионално обучение на Нов български университет, 2017.

Маринов. А. Детски рисунки и модерно изкуство. 2002.

Маринов, А. Лудост и рисуване. 2000.

Нил, Паоло; Елън Левин; Стивън Левин. Принципи и практика в експресивната арт терапия. Ръководство за терапевтична естетика. Център за психосоциална подкрепа, София, 2015.

Фройд, Зигмунд, Естетика, изкуство, литература. Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991.

Цанев, Петер, Изкуство, психопатологична образност и детски рисунки. София, Фондация „Съвременно изкуство”, 2002.

Цанев, Петер, Психология на изкуството. НХА, 2008.

Юнг К. Г., Човекът и неговите символи. Леге Артис, Плевен, 2002; 2015.

Agell, Gladys. History of Art Therapy Art Education, Vol. 33, No. 4, Art Therapy and Art Education (Apr., 1980), pp. 8-9.

Burkert, Walter. Greek religion. Cambridge: Harvard University Press, 2003.

Burkert, Walter. Savage energies : lessons of myth and ritual in ancient Greece / Walter Burkert. Chicago: The University of Chicago Press, 2001

Dodds, E. R., 1973, The Greeks and the Irrational. Berkley and Los Angeles.

Edwards, David. Art Therapy. Creative Therapies in Practice series, SAGE, 2004

Elsner, Jas, Ian Rutherfor (Ed.) Pilgrimage in Graeco-Roman and early Christian antiquity : seeing the gods. Oxford : Oxford University Press , 2005.

Flower, Michael Attyah, The seer in ancient Greece, Berkeley : University of California Press, 2008.

Graf, Fritz. Magic in the ancient world. Cambridge : Harvard University Press , 2000.

Kereny, K., 1976, The Gods of the Greeks. London.

Kivnick, Helen Q. Erikson, Joan M. The arts as healing. - American Journal of Orthopsychiatry, Vol 53(4), Oct, 1983. pp. 602-618. Publisher: American Orthopsychiatric Association, Inc. [Journal Article]

McClary, Rebecca. Healing the psyche through music, myth, and ritual. - Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, Vol 1(3), Aug, 2007. pp. 155-159. Publisher: American Psychological Association.

MacGregor (1992) MacGregor, J. M. The Discovery of the Art of the Insane, Princeton University Press, 1992.

McNiff, Shaun. "From shamanism to art therapy." Art Psychotherapy 6.3 (1979): 155-161.

McNiff, Shaun. Art as Medicine: Creating a Therapy of the Imagination. Shambhala Publications, 2013.

Malchiodi, Cathy A. Ed. Handbook of Art Therapy. The Guildford Press, New York-London, 2003.

MALCHIODI, CATHY A. Expressive Therapies: History, Theory, and Practice. In: MALCHIODI, CATHY A. (Ed.) Expressive Therapies. Guilford Publications. 2005

Parker, R., 1990, Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion. Oxford.

Rohde, E., 19259, Psyche, transl. By W. B. Hillis, London.

Sanders, Bernard. Art as Therapy. The Bulletin of the Museum of Modern Art, Vol. 10, No. 3, The Arts in Therapy (Feb., 1943), pp. 20-21

Schneiderman, Leo. The Psychology of Myth, Folklore, and Religion. Rowman & Littlefield Publishers (1981)

ДОПЪЛНИТЕЛНА

Герцман, Е. В. Музыка древней Греции и Рима. Санкт-Петербург : Алетейа , 1995.

Елиаде, Мирча История на религиозните вярвания и идеи : В 3 т. : Т. 1. : От каменния век до Елвсинските мистерии

Нильссон, Мартин П. Греческая народная религия. Санкт-Петербург : Алетейя , 1998.

Иванов, Вячеслав Иванович. Эллинская религия страдающего Бога. Москва : Наука , б.г.

Юнг К. Г., Феномен духа в искусстве и науке. Москва, 1992.

Юнг К. Г., Архетиповете и колективното несъзнавано. Леге Артис, Плевен, 1999.

Alter Muri, Simone, Ed. Dali to Beuys: Incorporating art history into art therapy treatment plans. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 13(2), 102–107.

Burkert, Walter. Homo Necans : the anthropology of ancient Greek, sacrificial ritual and myth / Walter Burkert; Berkley: University of California Press, Los Angeles: London: 1983

Burkert, Walter. Ancient mystery cults. Cambridge: Harvard University Press, 1987

Burkert, Walter. Structure and history in Greek mythology and ritual. Berkeley: University of California Press, 1997.

Burkert, Walter. Creation of the sacred : tracks of biology in early religions. Cambridge: Harvard University Press, London: 1996.

D'Amico, Victor. Art Therapy in Education. The Bulletin of the Museum of Modern Art, Vol. 10, No. 3, The Arts in Therapy (Feb., 1943), pp. 9-12

Junge, Maxine Borowsky, and Debra Linesch. "Our own voices: New paradigms for art therapy research." The Arts in Psychotherapy 20.1 (1993): 61-67.

Kereny, K., 1977, Eleusis. Archetypical Image of Mother and Daughter.

Kereny, K., 1976, Dionysus. Archetypical Image of Indistructable Life.

Lonsdale, S., 1993, Dance and Ritual Play in Greek Religion.

Marinatos, Nanno, Robin Hagg. (Ed.) Greek sanctuaries : new approaches London : Routledge , 2004.

Mikalson, Jon D. 2010, Greek Popular Religion in Greek Philosophy. Oxford University Press, 2010.

Parke, H.W.,1997, Festivals of the Athenians, London.

Pedley, John Griffiths. Sanctuaries and the sacred in the ancient Greek world. Cambridge : Cambridge University Press , 2005.

Rives, James. Religion in the Roman Empire. Malden : Blackwell Publishing , 2007.

Rubin, Judith A. The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist Needs to Know. Routledge, 2011.

Spess, David L. Soma : the divine hallucinogen. Rochester : Park Street Press , 2000.

Vernant, J. P., Marcel Detienne: La cuisine de sacrifice en pays grec (Paris), 1979.

Detienne, Marcel. The cuisine of sacrifice among the Greeks. Chicago : University of Chicago Press , 1989.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване: 2 избираеми задачи (резюме, участие или презентация) всяка от които формира по 50% от крайната оценка, оформена от текущо оценяване.

.

Оценяване чрез изпит: две задачи - резюме и презентация, всяка от които формира по 50% от крайната оценка, оформена от изпитно оценяване.